Zakon

JOINT COMMUNIQUE

on the establishment of diplomatic Relations between the Republic of Serbia and Antigua and Barbuda

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

The Governments of the Republic of Serbia and Antigua and Barbuda;

Guided by their mutual willingness to develop and strengthen friendship and cooperation between the two States in political, economic, social and other fields, in accordance with the principles and norms enshrined in the Charter of the United Nations, International Law and the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April 1961;

Have decided through the exchange of diplomatic notes to establish diplomatic and consular relations as of 28 September 2018 and agreed to exchange their diplomatic representatives on a non-resident basis.

The Governments of the Republic of Serbia and Antigua and Barbuda wish to express their mutual confidence that establishing diplomatic relations correspond to the interest of both States and will help to consolidate international peace and security through peaceful co-existence.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Joint Communique, in duplicate.

Done in New York, in two original copies, on 28 September 2018.

For the Government of the Republic of Serbia

H.E. Ivica Dačić

First Deputy Prime Minister and

Minister of Foreign Affairs

For the Government of Antigua and Barbuda

Hon. E.P. Chet Greene

Minister of Foreign Affairs,

International Trade and Immigration

ЗАЈЕДНИЧКИ КОМУНИКЕ

о успостављању дипломатских односа између Републике Србије и Антигве и Барбуде

Влада Републике Србије и Антигве и Барбуде;

Руковођене спремношћу да развијају и јачају пријатељство и сарадњу између две државе у политичкој, економској, друштвеној и другим областима, у складу са принципима и нормама Повеље УН, међународног права и Бечке конвенције о дипломатским односима од 18. априла 1961. године;

Донеле су одлуку, путем размене дипломатских нота, о успостављању дипломатских и конзуларних односа од 28. септембра 2018. и размени својих дипломатских представника на нерезиденцијалној основи.

Влада Републике Србије и Антигве и Барбуде изражавају уверење да је успостављање дипломатских односа у складу са интересима две државе и да ће то допринети учвршћивању мира и безбедности у свету кроз мирну коегзистенцију.

У потврду чега, доле потписани представници, прописно овлашћени од стране њихових влада, су потписали овај заједнички комунике, у два примерка.

Сачињено у Њујорку, у два оригинална примерка, 28. септембра 2018.

За Владу Републике Србије

Њ.Е. Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе

и министар спољних послова

За Владу Антигве и Барбуде

Њ.Е. Е.П. Чет Грин, с.р.

министар спољних послова,

међународне трговине и имиграције