Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Румуније о сарадњи у области одбране, који је сачињен у Београду, 4. децембра 2017. године, ступио на снагу 12. децембра 2018. године.

У Београду, 14. децембра 2018. године

Министарство спољних послова Републике Србије