Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Индонезије о избегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак, који је сачињен 28. фебруара 2011. године, ступио на снагу 13. децембра 2018. године.

У Београду, 14. децембра 2018. године

Министарство спољних послова Републике Србије