Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске о међународном друмском саобраћају, сачињен у Лондону 6. фебруара 2019. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 5/19, ступио на снагу 8. јуна 2019. године.

У Београду, 7. августа 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије