Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, брoj 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

да је Акт о оснивању Азијске инфраструктурне инвестиционе банке, сачињен у Пекингу 29. јуна 2015. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 4/19, ступио на снагу за Републику Србију 15. августа 2019. године.

У Београду, 23. августa 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије