Zakon

На основу члана 3. став 1. Закона о потврђивању Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима – ADN 2007 („Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 3/10) и тачке 2) Закључка Владе 05 број 018-7520/2019,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

техничких прописа који су саставни део Европског споразума о међународном транспорту опасног терета на унутрашњим пловним путевима (анекс ADN 2019)

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 11 од 15. октобра 2019.

ADN_Volume_1

ADN_Volume_2

ADN_Tom_1

ADN_Tom_2