Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

да је Споразум између Републике Србије и Републике Италије о олакшању примене Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима од 20. априла 1959. године, који је сачињен у Београду, 9. фебруара 2017. године, ступио на снагу 4. септембра 2019. године.

У Београду, 17. септембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије