Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

да је Споразум о ваздушном саобраћају између Владе Републике Србије и Владе Републике Индије, који је сачињен у Београду 28. децембра 2018. године, ступио на снагу 10. октобра 2019. године.

Ступањем на снагу овог споразума престао је да важи Споразум о ваздушном саобраћају између Савезне Владе Републике Југославије и Републике Индије, потписан у Београду, 31. јануара 2003. године.

У Београду, 11. октобра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије