Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

да је Уговор између Владе Републике Србије и Владе Државе Израел о избегавању двоструког опорезивања и спречавању пореске евазије у односу на порезе на доходак, који је сачињен у Београду 22. новембра 2018. године, ступио на снагу 25. октобра 2019. године.

У Београду, 28. октобра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије