Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 13 од 18. новембра 2019.

да ће Одлука брoj 1/2018 Мешовитог комитета између држава ЕФТА и Републике Србије о измени Протокола Б уз Споразум о слободној трговини између држава ЕФТА и Републике Србије о дефиницији појма „производи са пореклом” и методама административне сарадње, сачињена у Женеви 19. јуна 2018. године, а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 12/18, ступити на снагу 1. јануара 2020. године.

У Београду, 6. новембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије