Zakon

JOINT COMMUNIQUE
on the Establishment of the Diplomatic Relations between the Government of the Republic of Serbia and the Government of Saint Lucia

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 14 од 9. децембра 2019.

The Government of the Republic of Serbia and the Government of Saint Lucia,

Desirous to promote and strengthen the bonds of friendship and cooperation between two countries,

Guided by the principles and purposes of the Charter of the United Nations,

Have agreed to establish diplomatic relations in accordance with the provisions of the Vienna Convention on the Diplomatic Relations of 18 April 1961 and the Vienna Convention on Consular Relations of 24 April 1963, as of the date of signing of this Joint Communique.

In witness thereof, the undersigned representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Joint Communique in two original copies, in English and Serbian, both texts being equally authentic.

Done in Washington, District of Columbia, on November 13, 2019

Đerđ Matković

Ambassador of the Republic of Serbia

to the United States of America

Government of the Republic of Serbia

Anton Edmunds

Ambassador to the United States of America

Government of Saint Lucia

ЗАЈЕДНИЧКО САОПШТЕЊЕ
o успостављању дипломатских односа
између Владе Републике Србије и Владе Свете Луције

Влада Републике Србије и Влада Свете Луције,

У жељи да промовишу и ојачају пријатељске везе и сарадњу између две државе,

Вођене принципима и намерама овековеченим у Повељи Уједињених нација;

Договориле су се дана када је потписано ово Заједничко саопштење да успоставе дипломатске односе у сагласности са одредбама Бечке конвенције о дипломатским односима од 18. априла 1961. године и Бечке конвенције о конзуларним односима од 24. априла 1963. године.

Потврђујући наведено, доле потписани представници, опуномоћени од стране својих Влада, потписали су ово Заједничко саопштење у два оригинална примерка, на српском и енглеском језику, при чему су оба текста подједнако аутентична.

Потписано у Вашингтону, Дистрикту Колумбија, 13. новембра 2019. године.

Ђерђ Матковић, с.р

Амбасадор Републике Србије

у Сједињеним Америчким Државама

Антон Едмундс, с.р.

амбасадор Свете Луције

у Сједињеним Америчким Државама