Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 14 од 9. децембра 2019.

да је Споразум о сарадњи у области туризма између Владе Републике Србије и Савета министара Републике Албаније, који је сачињен у Београду, 15. маја 2018. године, ступио на снагу 12. новембра 2019. године.

У Београду, 15. новембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије