Zakon

ПРОГРАМ

сарадње у области образовања између Владе Републике Србије и Владе Републике Белорусије до 2020. године

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Влада Републике Србије и Влада Републике Белорусије (у даљем тексту: Стране),

Руковођене обостраним интересом за унапређењем сарадње у области образовања,

У складу са Споразумом између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о сарадњи у области образовања, културе и спорта, потписаним 6. марта 1996. године, у Минску,

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Стране ће подржавати директну сарадњу између високошколских установа и других образовних установа двеју земаља. Стране ће, такође, размењивати информације и искуства из следећих области:

– размена искустава о реформама система образовања и методама вредновања рада установа у области образовања;

– размена информација о образовању одраслих и образовању ученика са изузетним способностима;

– размена информација о педагошко-методичким аспектима образовног процеса;

– размена информација и публикација у областима основног образовања/формалног и додатног образовања одраслих, додатног образовања за децу и омладину/неформалног образовања;

– размена стручњака, наставника и студената основних, мастер и докторских студија;

– размена искустава у оквиру стручног и техничког образовања;

– размена искустава у вези са применом нових технологија у образовању;

– развој партнерства између школа и установа на заједничким програмима и активностима;

сарадња у области учења на даљину путем интернета и развоја дигиталних образовних материјала;

– други облици сарадње од обостраног интереса.

Члан 2.

Стране ће интензивирати контакте између основних и средњих школа у Републици Србији и установа општег средњег образовања у Републици Белорусији, преко партнерстава између школа и мултилатералних школских мрежа.

Члан 3.

Стране ће успоставити сарадњу на плану укључивања деце са посебним образовним потребама, преко размене информација, искустава и стручне документације, као и путем подршке развоју партнерстава између школа. У том циљу, обе стране ће успоставити систем размене стручњака, са циљем остваривања сарадње у развоју и реализацији заједничких пројеката и програма обуке за наставни кадар.

Члан 4.

Стране ће годишње размењивати студенте основних, мастер и докторских студија (у даљем тексту: учесници у мобилности) на бази једнакости и на основу конкурса. Укупан број учесника у мобилности у свакој академској години који ће студирати у земљи сваке Стране је до 10 особа са периодом студија од пет месеци.

Стране ће обезбедити учесницима у мобилности по обострано корисним условима:

– бесплатан курс;

– употребу наставних средстава, научне и техничке документације, истраживачке опреме на истој основи као и за грађане земље домаћина;

– здравствене услуге у складу са утврђеним националним законодавством земље домаћина;

– исплату стипендије учесницима у мобилности у износу који је утврђен националним законодавством земље домаћина.

Путне трошкове и трошкове смештаја сносиће учесник у мобилности, организација која га шаље или други извори који нису забрањени законима Стране пошиљаоца.

Члан 5.

Стране ће по принципу реципроцитета подстицати узајамно изучавање језика и књижевности. У том циљу, размотриће могућност размене лектора, материјала и информација, као и организовања одговарајућих курсева и семинара.

Члан 6.

Признавање јавних исправа о стеченом образовању, укључујући дипломе о стеченом високом образовању, вршиће се у складу са унутрашњим законодавством сваке Стране.

Члан 7.

Стране ће, за време трајања овог програма, обавештавати једна другу о одржавању међународних конференција у области образовања на свим нивоима и подстицати учешће њихових стручњака.

Члан 8.

Надлежни органи за спровођење одредаба овог програма су: за Владу Републике Србије – Министарство просвете, науке и технолошког развоја, за Владу Републике Белорусије – Министарство образовања.

Члан 9.

За успешније спровођење овог програма, као и за решавање питања која би могла произаћи из истог, Стране ће формирати Заједничку комисију која ће бити састављена од чланова именованих од сваке Стране. Заједничка комисија ће се састајати наизменично у двема земљама, а место и датум састанка договориће се дипломатским путем.

Члан 10.

Сарадња утврђена овим програмом спроводиће се у сагласности са законским прописима двеју земаља, као и у складу са међународним конвенцијама и билатералним уговорима из ове области.

Члан 11.

Примена активности договорених у оквиру овог програма биће извршена у складу са расположивошћу финансијских средстава двеју Страна и у складу са националним законодавствима Страна.

Члан 12.

Сви спорови који могу произаћи из примене и/или тумачења овог програма решаваће се споразумно кроз консултације или преговоре између Страна.

Члан 13.

Овај програм ступиће на снагу даном пријема последњег писаног обавештења којим се Стране обавештавају о окончању својих унутрашњих законских процедура потребних за ступање на снагу предметног документа и остаће на снази до 31. децембра 2020. године.

Овај програм може бити измењен и допуњен уз обострану писану сагласност Страна. Измене и допуне овог програма или престанак његовог важења неће имати никакав утицај на окончање заједничких пројеката отпочетих у оквиру овог програма, а који нису завршени у периоду док је Програм био на снази.

Потписано у Београду дана 3. децембра 2019. године, у два оригинална примерка сваки на српском, белоруском и енглеском језику, при чему су текстови на свим језицима подједнако валидни. У случају неслагања у тумачењу, текст на енглеском језику биће меродаван.

У име
Владе Републике Србије

Младен Шарчевић, с.р.

министар просвете, науке и технолошког развоја

У име
Владе Републике Белорусије

Игор Васиљевич Карпенко, с.р.

министар образовања

ПРАГРАМА

СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў СФЕРЫ АДУКАЦЫІ ПАМІЖ УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ СЕРБІЯ І УРАДАМ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ДА 2020 ГОДА

Урад Рэспублікі Сербія і Урад Рэспублікі Беларусь (далей называюцца Бакамі),

кіруючыся ўзаемным інтарэсам ва ўдасканаленні супрацоўніцтва ў сферы адукацыі,

у адпаведнасці з Пагадненнем паміж Саюзным Урадам Саюзнай Рэспублікі Югаславія і Урадам Рэспублікі Беларусь аб супрацоўніцтве ў галіне адукацыі, культуры і спорту, падпісаным 6 сакавіка 1996 года ў г. Мінску,

дамовіліся аб наступным:

Артыкул 1

Бакі падтрымліваюць прамое супрацоўніцтва паміж установамі вышэйшай адукацыі і іншымі ўстановамі адукацыі дзвюх краін і абменьваюцца інфармацыяй і вопытам па наступных напрамках:

абмен вопытам па рэформах сістэмы адукацыі і метадах ацэнкі дзейнасці ўстаноў адукацыі;

абмен інфармацыяй па пытаннях атрымання адукацыі адоранымі і таленавітымі навучэнцамі і дадатковай адукацыі дарослых;

абмен інфармацыяй аб педагагічных і метадычных аспектах адукацыйнага працэсу;

абмен інфармацыяй і публікацыямі па напрамках асноўнай адукацыі /фармальнай  і дадатковай адукацыі дарослых, дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі /нефармальнай адукацыі;

абмен спецыялістамі, педагагічнымі работнікамі, студэнтамі, магістрантамі і аспірантамі;

абмен вопытам у сферы прафесійна-тэхнічнай адукацыі;

абмен вопытам па прымяненні новых тэхналогій у адукацыі;

развіццё партнёрскіх сувязей паміж установамі адукацыі ў рамках выканання сумесных праграм і мерапрыемстваў;

узаемадзеянне ў галіне дыстанцыйнага навучання і развіццё электронных навучальных матэрыялаў;

іншыя формы супрацоўніцтва, якія ўяўляюць сабой узаемны інтарэс.

Артыкул 2

Бакі ўмацоўваюць кантакты паміж пачатковымі і сярэднімі школамі Рэспублікі Сербія і ўстановамі агульнай сярэдняй адукацыі Рэспублікі Беларусь у рамках партнёрскіх адносін і міжнароднага сецевага ўзаемадзеяння.

Артыкул 3

Бакі ўстанаўліваюць супрацоўніцтва ў галіне інклюзіўнай адукацыі дзяцей з асаблівасцямі псіха-фізічнага развіцця шляхам абмену інфармацыяй, вопытам, тэхнічнымі дакументамі і падтрымкі развіцця партнёрскіх адносін паміж школамі. У гэтых мэтах Бакі забяспечаць абмен сістэмамі экспертных ацэнак для ўзаемадзеяння па падрыхтоўцы і рэалізацыі сумесных праектаў і праграм навучання для педагагічных работнікаў.

Артыкул 4

Бакі штогод будуць абменьвацца студэнтамі, магістрантамі і аспірантамі (далей ‒ удзельнікі абмену) на парытэтных умовах і на аснове конкурснай заяўкі.

Агульная колькасць удзельнікаў абмену ў кожным навучальным годзе для навучання ў дзяржаве другога Боку складае да 10 чалавек з тэрмінам навучання па 5 месяцаў кожны.

Бакі прадастаўляюць на ўзаемнай аснове ўдзельнікам абмену:

бясплатнае навучанне;

магчымасць карыстання вучэбнымі выданнямі, навукова-тэхнічнай дакументацыяй, даследчым абсталяваннем на тых жа ўмовах, што і для грамадзян дзяржавы прымаючага Боку;

медыцынскае абслугоўванне ў рамках нацыянальнага заканадаўства прымаючага Боку;

выплату стыпендыі для ўдзельнікаў абмену ў памеры, устаноўленым нацыянальным заканадаўствам прымаючага Боку.

Аплата транспартных расходаў і пражывання ажыццяўляецца за кошт саміх удзельнікаў абмену ці іншых крыніц, не забароненых заканадаўствам накіроўваючага Боку.

Артыкул 5

Бакі прытрымліваюцца прынцыпу ўзаемнасці і спрыяюць на ўзаемнай аснове вывучэнню нацыянальнай мовы і літаратуры. У гэтых мэтах Бакі разглядаюць магчымасць абмену выкладчыкамі, матэрыяламі і інфармацыяй, а таксама магчымасць арганізацыі адпаведных курсаў і семінараў.

Артыкул 6

Прызнанне афіцыйных дакументаў аб адукацыі, у тым ліку дыпломаў аб вышэйшай адукацыі, ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам кожнага Боку.

Артыкул 7

Бакі на працягу ўсяго тэрміну дзеяння Праграмы інфармуюць адзін аднаго аб правядзенні міжнародных канферэнцый у галіне адукацыі і заахвочваюць да ўдзелу ў іх сваіх спецыялістаў.

Артыкул 8

Органамі Бакоў, адказнымі за рэалізацыю палажэнняў дадзенай Праграмы, зʼяўляюцца:

за Урад Рэспублікі Сербія ‒ Міністэрства асветы, навукі і тэхналагічнага развіцця;

за Урад Рэспублікі Беларусь ‒ Міністэрства адукацыі.

Артыкул 9

У мэтах больш эфектыўнага выканання Праграмы, а таксама для вырашэння праблем, якія могуць узнікнуць у сувязі з гэтым, Бакі ствараюць Сумесную камісію, якая складаецца з упаўнаважаных прадстаўнікоў кожнага Боку. Сумесная камісія будзе праводзіць пасяджэнні папераменна ў абедзвюх краінах, а месца і час іх правядзення будуць узгадняцца па дыпламатычных каналах.

Артыкул 10

Супрацоўніцтва ў рамках дадзенай Праграмы ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам дзвюх краін, а таксама міжнароднымі канвенцыямі і двухбаковымі пагадненнямі ў гэтай сфер.

Артыкул 11

Выкананне ўзгодненых мерапрыемстваў у рамках дадзенай Праграмы забяспечваецца пры наяўнасці крыніц фінансавання і ў адпаведнасці з нацыянальным заканадаўствам Бакоў.

Артыкул 12

Любыя непаразуменні, якія могуць узнікнуць пры рэалізацыі і (або) тлумачэнні дадзенай Праграмы, будуць вырашацца шляхам правядзення кансультацый або перагавораў паміж Бакамі.

Артыкул 13

Дадзеная Праграма ўступае ў сілу з даты атрымання апошняга пісьмовага паведамлення аб выкананні Бакамі ўнутрыдзяржаўных працэдур, неабходных для яе ўступлення ў сілу, і застаецца ў сіле да 31 снежня 2020 года.

Дадзеная Праграма можа быць зменена па ўзаемнай пісьмовай згодзе Бакоў. Змены, што ўносяцца ў Праграму, альбо спыненне яе дзеяння не аказвае ўплыву на выкананне сумесных праектаў, якія ўжо пачаты і не завершаны ў рамках дзеяння Праграмы.

Падпісана ў горадзе Белградзе 3 снежня 2019 года ў двух экзэмплярах, кожны на сербскай, беларускай і англійскай мовах, прычым усе тэксты зʼяўляюцца аўтэнтычнымі.

У выпадку ўзнікнення непаразуменняў у тлумачэнні дадзенай Праграмы, будзе выкарыстоўвацца тэкст на англійскай мове.

За Урад

Рэспублікі Сербія

За Урад

Рэспублікі Беларусь

COOPERATION PROGRAMME

IN THE FIELD OF EDUCATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BELARUS UNTIL 2020

The Government of the Republic of Serbia and the Government of the Republic of Belarus (hereinafter referred to as the Parties),

Guided by mutual interest in improving cooperation in the field of education,

In accordance with the Agreement between the Federal Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of the Republic of Belarus on cooperation in the field of education, culture and sports, signed on 6 March 1996 in Minsk,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall support direct cooperation between higher education institutions and other educational institutions of the two countries. The Parties shall also exchange information and experiences in the following fields:

– exchange of experiences on education system reforms and methods of evaluation of the work of institutions in the field of education;

– exchange of information on adult education and education of exceptional students;

– exchange of information on pedagogical and methodological aspects of educational process;

– exchange of information and publications in the fields of basic education/ formal and additional adult education, additional education for children and youth/informal education;

– exchange of experts, teachers and undergraduate, graduate and postgraduate students;

– exchange of experiences within professional and technical education;

– exchange of experiences on application of new technologies in education;

– developing partnership between schools and institutions in joint programmes and activities;

– cooperation in the field of distance learning via Internet and the development of digital learning materials;

– other forms of cooperation of mutual interest.

Article 2

The Parties shall strengthen contacts between primary and secondary schools in the Republic of Serbia and institutions of general secondary education in the Republic of Belarus, through partnerships between schools and multilateral school networks.

Article 3

The Parties shall establish cooperation in the field of inclusion of children with special educational needs through exchange of information, experiences and technical documents, and by supporting development of partnerships between schools. To this end, both sides shall establish exchange of experts` system, with the aim of achieving cooperation in developing and implementing joint projects and training programme for teaching staff.

Article 4

The Parties shall annually exchange undergraduate, graduate and postgraduate students (further referred to as the mobility participants) on a parity basis and on a competitive basis. The total number of mobility participants in each academic year to study in the country of each Party is up to 10 persons with the period of study of 5 months.

The Parties shall provide on mutually beneficial terms the mobility participants:

– Free tuition;

– Use of teaching aids, scientific and technical documentation, research equipment on the same basis as for the citizens of the Host Party;

– Health care services according to the established national legislation of the Host Party;

– Payment of scholarship to the mobility participants in the amount established by the national legislation of the Host Party.

Travel expenses and accommodation expenses shall be covered by the mobility participants, sending organizations or from other sources, which are not prohibited by the legislation of the Sending Party.

Article 5

The Parties shall follow the principle of reciprocity and encourage mutual studying of language and literature. To this end, they shall consider the possibility of exchanging lecturers, materials and information, as well as organizing appropriate courses and seminars.

Article 6

Recognition of public documents on acquired education level, including higher education diplomas, shall be in accordance with the national legislation of each Party.

Article 7

The Parties shall, for the duration of this Programme, inform each other of the organization of international conferences in the field of education at all levels and encourage participation of their experts.

Article 8

Authorities responsible for implementation of the provisions of this Programme are: for the Government of the Republic of Serbia – Ministry of Education, Science and Technological Development; for the Government of the Republic of Belarus – Ministry of Education.

Article 9

In order to implement this Programme more effectively, as well as to resolve issues that could arise from it, the Parties shall establish a Joint Commission composed of members appointed by each Party. The Joint Commission shall meet alternately in the two countries, while the place and the date of the meetings shall be agreed upon through diplomatic channels.

Article 10

The cooperation established under this Programme shall be implemented in accordance with the legislation of the two countries as well as in accordance with international conventions and bilateral agreements in this field.

Article 11

Implementation of the agreed activities within this Programme shall be carried out according to availability of financial resources of the two Parties and in accordance with the national legislation of the Parties.

Article 12

Any disputes that may arise from the implementation and/or interpretation of this Programme shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.

Article 13

This Programme shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification by which the Parties notify each other of the completion of their internal legal procedures required for the entry into force of the concerned document and shall remain in force until December 31, 2020.

This Programme may be amended by mutual written consent of the Parties. Amendments to this Programme or termination of its validity shall not have any impact on the completion of joint projects already started under this Programme and not completed while the Programme was in effect.

Signed in Belgrade on 3/12/2019, in two original copies each in Serbian, Belarusian and English languages, the texts being equally valid in all languages. In case of divergence of interpretation, the text in English language shall prevail.

On behalf of the Government of

the Republic of Serbia

On behalf of the Government of

the Republic of Belarus