Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

да је Споразум о измени Споразума о оперативној и стратешкој сарадњи између Републике Србије и Европске полицијске канцеларије, сачињен разменом писама 30. новембра 2018. године, који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 13/19, ступио на снагу 26. новембра 2019. године.

У Београду, 9. децембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије