Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

да je Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о узајамном признавању државно признатих јавних исправа о стечeном нивоу образовања издатих у Републици Србији и Мађарској, који је сачињен у Суботици 15. априла 2019. године, ступио на снагу 28. новембра 2019. године.

У Београду, 5. децембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије