Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о замени и коришћењу возачких дозвола, који је сачињен у Тунису 11. марта 2019. године, ступио на снагу 3. децембра 2019. године.

У Београду, 23. децембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије