Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

да Споразум између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању и Административни договор за примену Споразума између Републике Србије и Републике Грчке о социјалном осигурању, који су сачињени у Солуну 13. јула 2017. године, ступају на снагу 1. марта 2020. године.

У Београду, 23. децембра 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије