Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

да је Мултилатерални споразум земаља Југоисточне Европе о спровођењу Конвенције о процени утицаја на животну средину у прекограничном контексту, сачињен у Букурешту, 20. маја 2008. године и који је објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 12/18, ступио на снагу за Републику Србију 2. децембра 2018. године.

У Београду, 7. фебруара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије