Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

да је Протокол о одрживом транспорту уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата, сачињен у Микулову, 26. септембра 2014. године и који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 13/18, ступио на снагу 14. јануара 2019. године.

У Београду, 25. јануара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије