Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 3 од 18. марта 2019.

да је Споразум између Републике Србије и Транспортне заједнице о седишту Сталног секретаријата Транспортне заједнице, сачињен у Београду, 30. јануара 2019. године и који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 2/19, ступио на снагу 22. фебруара 2019. године.

У Београду, 27. фебруара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије