Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 3 од 18. марта 2019.

да ће Споразум о очувању популација слепих мишева у Европи, сачињен у Лондону, 4. децембра 1991. године, са пратећим амандманима и који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 13/18, ступити на снагу за Републику Србију, 10. марта 2019. године.

У Београду, 19. фебруара 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије