Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Конвенција о оснивању Европске организације за нуклеарна истраживања, сачињена у Паризу, 1. јула 1953. године a која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 2/19, ступила на снагу за Републику Србију 22. фебруара 2019. године.

У Београду, 22. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије