Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Протокол о привилегијама и имунитетима Европске организације за нуклеарна истраживања, сачињен у Женеви, 18. марта 2004. године а који је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 2/19, ступио на снагу за Републику Србију 24. марта 2019. године.

У Београду, 22. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије