Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Канаде о ваздушном саобраћају, који је сачињен у Београду, 21. маја 2018. године, у складу са својим чланом 24. ступио на снагу 25. марта 2019. године.

У Београду, 1. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије