Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Меморандум о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и вода Републике Бугарске о сарадњи у области заштите животне средине, сачињен у Димитровграду, 22. јануара 2019. године, ступио на снагу 4. априла 2019. године.

У Београду, 17. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије