Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да ће Споразум између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о изменама и допунама Споразума између Владе Републике Србије и Владе Мађарске о граничној контроли у друмском, железничком и водном саобраћају, који је сачињен у Будимпешти 9. фебруара 2018. године, у складу са својим чланом 14, ступити на снагу 1. маја 2019. године.

У Београду, 1. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије