Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да Споразум између Савезне Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Индије о узајамном подстицању и заштити улагања, који је сачињен у Београду 31. јануара 2003. године, у односима између Републике Србије и Републике Индије престаје да важи 22. марта 2020. године.

У Београду, 22. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије