Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 5 од 30. априла 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Казахстан о сарадњи у борби против криминала, који је сачињен у Астани 9. октобра 2018. године, у складу са својим чланом 10. ступио на снагу 5. марта 2019. године.

У Београду, 1. априла 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије