Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

да је Уговор о оснивању Транспортне заједнице потписан у Трсту 12. јула 2017. године, у оригиналу на енглеском језику и у Бриселу 9. октобра 2017. године, у оригиналу на српском језику и на службеним језицима институција Европске уније и Страна потписница из Југоисточне Европе објављен у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 11 од 24. новембра 2017. године, ступио на снагу 1. маја 2019. године.

У Београду, 17. маја 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије