Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, брoj 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Чешке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Чешкој Републици, који је сачињен у месту Лани 10. децембра 2018. године, ступио на снагу 9. маја 2019. године.

У Београду, 15. маја 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије