Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 6 од 23. маја 2019.

да ће Конвенција која се односи на безбедност и здравље у пољопривреди (Конвенција Међународне организације рада број 184), сачињена у Женеви, 21. јуна 2001. године и која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије – Међународни уговори”, број 2/19, ступити на снагу за Републику Србију, 12. марта 2020. године.

У Београду, 8. маја 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије