Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јуна 2019.

да је Устав међународне организације за цивилну заштиту, сачињен у Монаку, 17. октобра 1966. године и који је објављен у „Службеном гласнику РС – Међународни уговори”, број 3/19, ступио на снагу за Републику Србију, 30. маја 2019. године.

У Београду, 11. јуна 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије