Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 7 од 27. јуна 2019.

да ће Споразум између страна потписница Конвенције о полицијској сарадњи у Југоисточној Европи о аутоматској размени ДНК података, дактилоскопских података и података о регистрованим возилима, са пратећим споразумом, сачињени у Бечу, 13. септембра 2018. године и који су објављени у „Службеном гласнику РС” – Међународни уговори”, број 15/18, ступити на снагу 11. августа 2019. године.

У Београду, 21. јуна 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије