Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 26. јула 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Владе Републике Тунис о сарадњи у области одбране, који је сачињен у Тунису 16. маја 2017. године, ступио на снагу 11. јуна 2019. године.

У Београду, 1. јула 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије