Zakon

На основу члана 16. став 2. Закона о закључивању и извршавању међународних уговора („Службени гласник РС”, број 32/13),

Министарство спољних послова Републике Србије

ОБЈАВЉУЈЕ

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 8 од 26. јула 2019.

да је Споразум између Владе Републике Србије и Кабинета министара Украјине о сарадњи у области туризма, који је сачињен у Београду 6. јуна 2013. године, ступио на снагу 13. јуна 2019. године.

У Београду, 1. јула 2019. године

Министарство спољних послова Републике Србије