Zakon

На основу члана 2а став 1. Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године (Протокол из 1999) и Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године у верзији на основу Протокола о изменама од 3. јуна 1999. године („Службени гласник РС”, број 102/07 и „Службени гласник РС – Међународни уговори”, број 1/10) и тачке 2) Закључка Владе 05 број 340-7522/2019,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре објављује

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

техничких прописа који су саставни део Kонвенције о међународним железничким превозима (COTIF), које су наведене у Додатку Ц – Правилник о међународном железничком превозу опасне робе (RID) 2019

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 9 од 3. септембра 2019.

Volume 1

Volume 2

Том 1

Том 2