Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних и послова CARICOM Комонвелта Доминике о пријатељству и заједничкој сарадњи

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

Министарство спољних послова Републике Србије и Министарство спољних и послова CARICOM Комонвелта Доминике (у даљем тексту: „Стране” и „Страна”);

У жељи да додатно развију пријатељство и сарадњу између две Стране,

Имајући у виду корисност одржавања редовних консултација о свим аспектима билатералних односа,

Полазећи од принципа једнакости, суверенитета и територијалног интегритета, немешања у унутрашња питања, узајамног поштовања и заједничких интереса,

Потврђујући поштовање одредби Повеље Уједињених нација и принципа међународног права и Бечке конвенције о дипломатским односима из 1961. године,

Сагласили су се о следећем:

Члан 1.

Две Стране ће одржавати редовне билатералне консултације у циљу разматрања међусобних билатералних односа и размене мишљења о међународним питањима од заједничког интереса.

Члан 2.

Консултације о билатералним питањима односиће се на све области, укључујући политичку, правну, економску, трговинску, научну, техничку, културну и друге области сарадње.

На консултације могу бити позвани и представници других сектора који би могли бити заинтересовани за сарадњу и унапређење билатералних односа у својим областима.

Током консултација, Стране могу да формирају радне групе у циљу детаљнијег разматрања питања од посебног интереса.

Члан 3.

Време, дневни ред и место одржавања консултација биће унапред договарани дипломатским каналима. Консултације између Страна одржаваће се редовно, наизменично у Београду и Розоу.

Члан 4.

Дипломатски представници Страна акредитовани у трећим земљама, њихове сталне мисије при Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама, као и њихове делегације које учествују на међународним конференцијама и органима, одржаваће по потреби консултације о питањима од заједничког интереса.

Члан 5.

Овај меморандум о разумевању не утиче на друге споразуме или договоре чије су две земље уговорне стране.

Две Стране ће применити овај меморандум о разумевању у складу са законима и прописима на снази у свакој од земаља.

Члан 6.

Земља домаћин сноси трошкове одржавања скупова који су повезани с консултацијама.

Свака Страна сноси трошкове своје делегације који се односе на путовање и смештај.

Члан 7.

Стране могу да, на основу међусобне сагласности, врше измене и допуне овог меморандума о разумевању.

Било који спор у вези са тумачењем или применом овог меморандума решаваће се путем преговора између Страна.

Члан 8.

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу на дан потписивања и важи неодређени временски период, све док једна Страна не обавести другу Страну о својој намери да раскине Меморандум, писаним путем шест (6) месеци унапред.

Сачињено у Розоу, на дан 31. октобра 2018. године, у два оригинална примерка, сваки на српском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају различитог тумачења, меродаван је текст на енглеском језику.

За Министарство спољних послова Републике Србије

Њ. Е. г. Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе и

министар спољних послова

За Министарство спољних и послова CARICOM

Комонвелта Доминике

Њ. Е. гђа Френсин Берон, с.р.

министар спољних и послова CARICOM