Zakon

MEMORANDUM

of Understanding between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus on cooperation and bilateral political consultations

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 1 од 10. јануара 2019.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus (hereinafter referred to individually as “the Participant” and collectively as the “Participants”),

DESIROUS to further develop and strengthen the traditional relations of friendship and cooperation and mutual understanding between the two States;

RECOGNISING the benefits of holding regular consultations and cooperating at various levels of bilateral relations and on international issues of common concern;

REAFFIRMING their adherence to the fundamental principles of international law and the Charter of the United Nations;

Have reached the following understanding:

PARAGRAPH I
TALKS AND CONSULTATIONS

The Participants will hold bilateral political consultations in order to:

a) discuss all aspects of their bilateral relations and the promotion of contacts between their people in order to promote the relations between the States,

b) exchange views on regional and international issues of common concern, and

c) strengthen the positive role of the United Nations, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) and other international organisations in resolving disputes and problems facing the international community.

PARAGRAPH II
CONSULTATION MECHANISM

The Participants will hold consultations on a rotational basis in both States and/or on the sidelines of international organisations’ high level meetings and/or international conferences, at senior officials’ level and/or between the Ministers of Foreign Affairs. The agenda and dates of consultations will be jointly decided between the Participants through diplomatic channels.

PARAGRAPH III
CONSTRUCTIVE COOPERATION

The representatives of both Participants at international conferences and meetings, including the United Nations high level meetings, will hold consultations on agenda items of mutual interest. Furthermore, the Participants, where and when possible, will create favourable conditions for the establishment of direct contacts and exchange of experience for their diplomats through the exchange of training and special courses in the field of international relations, international economics and international law organised by institutions of both States.

PARAGRAPH IV
DATE AND AGENDA OF CONSULTATIONS

The date and agenda of the consultations will be jointly decided by the Participants through diplomatic channels.

PARAGRAPH V
AMENDMENT

This Memorandum of Understanding may be amended, at any time, by the mutual written consent of the Participants through diplomatic channels. The amendments will be formalized in writing and form an integral part of this Memorandum of Understanding, and include the date on which they will come into effect. Any amendment will not affect any of the commitments and/or benefits arising from this Memorandum of Understanding before the coming into effect of the amendment, unless the Participants decide otherwise, in writing, through diplomatic channels.

PARAGRAPH VI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute regarding the interpretation, application and/or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations between the Participants and will not be referred to any national or international tribunal or third party for settlement.

PARAGRAPH VII
EFFECTIVE DATE, DURATION AND TERMINATION

This Memorandum of Understanding:

(a) will come into effect on the date of its signature,

(b) will remain in effect for a period of five years, and will be automatically extended for successive five-year periods, unless terminated by either Participant in accordance with paragraph (c) below,

(c) may be terminated, at any time, by either Participant by notifying the other Participant, in writing, through diplomatic channels, of its intention to terminate it. The termination will become effective three (3) months after the date of receipt of the written notification by the other Participant, or on such later date as may be specified in the notification. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the implementation of the talks and consultations that both Participants have decided upon prior to the termination of this Memorandum of Understanding.

The foregoing represents the understanding reached between the Participants on the matters referred to herein.

Signed, in duplicate, at Nicosia, on this 30th day of November 2018, in the English language.

For the Ministry of Foreign Affairs

of the Republic of Serbia

For the Ministry of Foreign Affairs

of the Republic of Cyprus

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Републике Кипар о сарадњи и билатералним политичким консултацијама

Министарство спољних послова Републике Кипар и Министарство спољних послова Републике Србије (даље у тексту: појединачно Учесник, заједно Учесници),

У ЖЕЉИ ЗА даљим развијањем и јачањем традиционалних односа пријатељства и сарадње и међусобног разумева између две државе;

ПРЕПОЗНАЈУЋИ предности које доноси одржавање редовних консултација и сарадње на различитим нивоима билатералних односа, као и у вези са међународним питањима од заједничког интереса;

ПОНОВО ПОТВРЂУЈУЋИ своје поштовање основних принципа међународног права и Повеље Уједињених нација;

Сагласили су се о следећем:

ЧЛАН I
ПРЕГОВОРИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ

Учесници ће одржавати билатералне политичке консултације у циљу:

а) разматрања свих аспеката својих политичких односа и унапређења контаката међу својим народима, како би се унапређивали односи између држава,

б) размене мишљења о регионалним и међународним питањима од заједничког интереса, и

в) јачања позитивне улоге Уједињених нација, Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) и других међународних организација у решавању спорова и проблема са којима се суочава међународна заједница.

ЧЛАН II
МЕХАНИЗАМ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Учесници ће одржавати консултације по принципу ротације у обе државе и/или на маргинама састанака међународних организација на високом нивоу и/или међународним конференцијама, на нивоу високих званичника и/или између министара спољних послова. О дневном реду и датумима консултација Учесници одлучују заједнички дипломатским каналима.

ЧЛАН III
КОНСТРУКТИВНА САРАДЊА

Представници оба Учесника на међународним конференцијама и састанцима, укључујући састанке Уједињених нација на високом нивоу, одржаваће консултације о тачкама дневног реда од заједничког интереса. Такође, Учесници ће, када и где је то могуће, стварати услове повољне за успостављање директних контаката и размену искуства својих дипломата, путем размене обука и специјализованих курсева у области међународних односа, међународне економије и међународног права, организованих од стране институција обе државе.

ЧЛАН IV
ДАТУМ И
ДНЕВНИ РЕД КОНСУЛТАЦИЈА

О датумима и дневном реду консултација Учесници заједнички одлучују дипломатским каналима.

ЧЛАН V
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ

Овај меморандум о разумевању може се изменити и допунити у сваком тренутку, заједничком сагласношћу Учесника писменим путем, дипломатским каналима. Измене и допуне ће бити формализоване у писменом облику и чиниће саставни део овог МоР, и садржати датум свог ступања на снагу. Било какве измене и допуне неће утицати ни на коју обавезу и/или погодност произашлу из овог МоР пре ступања на снагу измена и допуна, осим уколико Учесници одлуче другачије, писменим путем, дипломатским каналима.

ЧЛАН VI
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

Сви спорови који настану у погледу тумачења, примене и/или спровођења овог меморандума о разумевању решаваће се пријатељски, путем консултација између Учесника и неће се упућивати било којем националном или међународном трибуналу или трећој страни на решавање.

ЧЛАН VII
ДАТУМ СТУПАЊА НА СНАГУ, ТРАЈАЊЕ И РАСКИД

Овај меморандум о разумевању:

(а) ступа на снагу на дан потписивања,

(б) остаје на снази у периоду од пет година и аутоматски се продужава на сукцесивне петогодишње периоде, изузев уколико га било који од Учесника раскине у складу са ставом (в) који следи,

(в) може се раскинути, у сваком тренутку, од стране сваког Учесника, тако што ће другом Учеснику, писменим путем, дипломатским каналима, упутити обавештење о намери да исти раскине. Раскид ступа на снагу три (3) месеца након датума пријема писменог обавештења од стране другог Учесника или касније на дан наведен у обавештењу. Раскид овог меморандума о разумевању не утиче на спровођење преговора и консултација о којима су оба Учесника донела одлуку пре раскидања овог МоР.

Горе наведено представља сагласност постигнуту између Учесника о наведеним питањима.

Потписано, у два примерка, у Никозији, дана 30. новембра 2018. године, на енглеском језику.

За Министарство спољних послова Републике Србије

За Министарство спољних послова Републике Кипар