Zakon

МЕМОРАНДУМ

о сарадњи

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

између

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, са седиштем у Немањиној 22–26 у Београду, Република Србија (у даљем тексту: Министарство), кога заступа Младен Шарчевић, министар.

и

Амбасаде Француске у Србији, са седиштем у улици Париска 11, у Београду, Република Србија (у даљем тексту: Амбасада), коју заступа Фредерик Мондолони, амбасадор.

и

Француског института у Србији, са седиштем у Змај Јовиној 11, у Београду, Република Србија (у даљем тексту: Институт), који заступа Жан-Батист Кизен, директор.

У складу са чланом 9. Споразума о стратешком партнерству и сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, потписаном 8. априла 2011. године, а у циљу јачања и промовисања образовне сарадње између Републике Француске и Републике Србије у погледу промоције родне равноправности и борбе против дискриминације.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, Амбасада Француске у Србији и Француски институт у Србији (у даљем тексту „стране потписнице”) дефинишу следеће:

Члан 1.

Амбасада Француске у Србији и Француски институт у Србији промовишу у свим својим активностима сарадње начела родне равноправности и борбе против свих облика дискриминације.

Ове вредности дели и подржава и Министарство просвете, науке и технолошког развоја, посебно кроз учествовање у различитим програмима које покреће самостално, као и у програмима организација цивилног друштва или међународних организација које подржава или у којима и само учествује.

Стране потписнице су сагласне да сарађују у свим активностима које ће моћи да допринесу овим начелима, у складу са обостраним људским капацитетима и финансијским средствима.

Члан 2.

Амбасада Француске у Србији и Француски институт у Србији покренуће у 2019. години пилот пројекат намењен ученицима средњих школа у Републици Србији, у оквиру кога ће се реализовати конкурс: ученици ће имати задатак да забележе, кроз цртеже, кратак текст, кратак видео запис или фотографију, борбу против родних стереотипа и сваке врсте насиља над женама.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије допринеће овом пројекту тиме што ће објавити конкурс на свом Интернет сајту и кроз све видове комуникације које су му на располагању, уз циркуларно писмо намењено средњошколским установама.

Стране потписнице ће се ослонити и активности, које у тој области пружају организације цивилног друштва које се баве питањима спречавања насиља над женама.

Члан 3.

Комисија, на чијем челу ће бити представник или представница Амбасаде Француске биће задужена за утврђивање правила конкурса, одабир кандидатура и избор пет победника конкурса.

Ова комисија биће састављена од једног представника или представнице:

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;

– Амбасаде Француске у Србији;

– Француског института у Србији;

– Организације цивилног друштва која се баве питањима спречавања насиља над женама;

– Ученика средњих школа.

Комисија ће доносити одлуке консензусом између чланова комисије. У случају да ниједан консензус не буде могућ, председница или председник Комисије биће надлежан да изабере победнике конкурса.

У сваком случају, сваки пројекат који шири поруке супротне начелима родне равноправности и поштовања неће бити прихваћен.

Члан 4.

Радови победника конкурса биће изложени у просторијама Француског института у Србији у Београду, уз могућност да то буде на Међународни дан борбе против насиља над женама, 25. новембра.

У зависности од техничких могућности, моћи ће да буду изложени и у огранцима Француског института у Нишу и Новом Саду, као и у сваком јавном простору под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Стране потписнице су сагласне и да, у складу са обостраним људским капацитетима и финансијским средствима, медијски подрже поменуте пројекте.

Они могу бити и подстицај за путујућу изложбу везану за борбу против родних стереотипа и сексуализације жена у јавном простору, коју би осмислио и организовао Француски институт у Србији уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и организације цивилног друштва.

Члан 5.

Овај меморандум се закључује на период од годину дана, уз аутоматско продужавање по истеку наведеног периода.

Одредбе постојећег меморандума могу се допуњавати разменом писама између страна потписница о којима су све стране постигле сагласност.

Овај меморандум може бити отказан на захтев једне од страна потписница, поднет најмање месец дана пре дана отказивања.

Меморандум ступа на снагу даном потписивања.

Потписано у Београду 15. јула 2019. године у три оригинална примерка, на српском и француском језику, при чему су оба текста подједнако веродостојна.

За Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије,

Младен Шарчевић, с.р.
министар

За Француски институт у Србији,

Жан-Батист Кизен, с.р.

директор

За Амбасаду Француске у Србији,

Фредерик Мондолони, с.р.
амбасадор

CONVENTION DE COOPERATION

Entre

L’AMBASSADE DE FRANCE EN SERBIE, sise rue Pariska 11, à Belgrade, République de Serbie, (ci-après: Ambassade), représentée par Frédéric Mondoloni, ambassadeur.

et

L’INSTITUT FRANÇAIS DE SERBIE, sis rue Zmaj Jovina 11 à Belgrade, République de Serbie, (ci-après: Institut), représenté par Jean-Baptiste Cuzin, directeur.

et

LE MINISTERE DE L’EDUCATION, DES SCIENCES ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE DE LA REPUBLIQUE DE SERBIE, sis rue Nemanjina 22-26, à Belgrade, République de Serbie, (ci-après: Ministère), représenté par Mladen Sarcevic, ministre.

En accord avec l’article 9 de l’Accord de partenariat stratégique et de coopération entre le Gouvernement de la République de Serbie et le Gouvernement de la République Française, signé le 8 avril 2011, et dans le but d’intensifier et de promouvoir la coopération éducative entre la République Française et la République de Serbie autour de la promotion de l’égalité femmes hommes et de la lutte contre les discriminations,

L’Ambassade de France en Serbie, l’Institut français de Serbie et le Ministère de l’Education, des Sciences et du Développement technologique de la République de Serbie (dans le texte ci-après : les parties) sont convenus des points suivants :

Article 1

L’Ambassade de France en Serbie et l’Institut français de Serbie promeuvent dans l’ensemble de leurs activités de coopération les principes d’égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre toutes formes de discrimination.

Ces valeurs sont partagées et soutenues par le ministère de l’Education, des Sciences et du Développement technologique, notamment à travers sa participation à divers programmes initiés par lui, ainsi que par des organisations de la société civile ou organisations internationales qu’il soutient ou auxquels il ne fait que participer.

Les parties conviennent de coopérer conjointement sur toute action qui pourra contribuer à ces principes, dans la limite de leurs moyens humains et financiers respectifs.

Article 2

L’Ambassade de France en Serbie et l’Institut français de Serbie initieront en 2019 une action pilote à destination des élèves des écoles secondaires de la République de Serbie, dans le cadre de laquelle sera réalisé un concours : les élèves seront encouragés à illustrer, à travers des dessins, un court texte, une courte vidéo ou une photographie, la lutte contre les stéréotypes de genre et toute sorte de violences faites aux femmes.

Le Ministère de l’Education, des Sciences et du Développement technologique de la République de Serbie contribuera à cette action en diffusant l’appel sur son site internet et par tous les moyens de communication à sa disposition, y-incluant une lettre – circulaire à l’attention des écoles secondaires.

Les parties s’appuieront également sur les activités fournies en la matière par des organisations de la société civile qui s’occupent de la prévention de la violence contre les femmes.

Article 3

Une Commission, présidée par un représentant ou une représentante de l’Ambassade de France sera chargée de valider le règlement du concours, de départager les candidatures et d’identifier cinq lauréats.

Cette Commission sera composée d’un représentant ou d’une représentante de :

– L’Ambassade de France en Serbie

– L’Institut français de Serbie

– Du Ministère de l’Education, des sciences et du développement technologique de la République de Serbie

– Des organisations de la société civile luttant contre les violences faites aux femmes,

– D’élèves des écoles secondaires.

La Commission prendra ses décisions par consensus entre les membres de la commission. Dans le cas où aucun consensus ne pourrait être trouvé, la présidente ou le président de la Commission sera chargé d’identifier les lauréats.

En tout état de cause, tout projet véhiculant des messages contraires aux principes d’égalité et de respects entre femmes et hommes ne pourra être retenu.

Article 4

Les projets des lauréats seront valorisés à travers une exposition dans les locaux de l’Institut français de Serbie de Belgrade, pouvant coïncider avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre.

Sous réserve de faisabilité technique, ils pourront être également exposés dans les antennes de l’Institut français de Nis et Novi Sad, ainsi que dans tout espace accueillant du public sous la tutelle du Ministère de l’Education, des sciences et du développement technologique.

Les parties conviennent également, dans la limite de leurs moyens humains et financiers respectifs, de soutenir une médiatisation desdits projets.

Ceux-ci pourront également servir de base à une exposition itinérante relative à la lutte contre les stéréotypes de genre et la sexualisation des femmes dans l’espace public, conçue et produite par l’Institut français de Serbie avec l’aide du Ministère de l’Education, des sciences et du développement technologique et des organisations de la société civile luttant contre les violences faites aux femmes.

Article 5

Cette convention de coopération est signée pour une période d’un an, renouvelable tacitement.

Les termes de la présente convention peuvent être amendés par échange de lettres entre les parties, en accord de toutes les parties.

Cette convention peut être résiliée sur demande d’une des parties, transmise avec un préavis d’au moins un mois avant la date de résiliation.

La convention prend effet à la date de signature.

Signé à Belgrade 15. jula 2019 en 3 exemplaires originaux, en serbe et en français, les deux textes faisant également foi.

pour l’Ambassade de France en Serbie,

Frédéric Mondoloni, Ambassadeur

pour l’Institut français de Serbie,

Jean-Baptiste Cuzin, directeur

Pour le Ministère de l’Education, des Sciences et du Développement technologique

de la République de Serbie,

Mladen Sarcević, Ministre