Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању о сарадњи у области високог образовања између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савета за високо образовање Републике Турске

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Савет за високо образовање Републике Турске (у даљем тексту: Стране);

У сврху консолидовања сарадње у области високог образовања, у духу унапређења узајамног разумевања и поштовања грађана двеју земаља и оснаживања билатералних односа,

Стране су се сагласиле са следећим:

Члан 1.

Циљ

Овај меморандум о разумевању има за циљ успостављање институционалног оквира за потребе Страна како би се организовала академска и научна размена између високошколских установа двеју земаља.

Члан 2.

Области сарадње

Како би се постигао циљ наведен у члану 1, Стране ће подржавати мобилност у образовне сврхе и сврхе стицања стручне праксе студената и академског особља у високошколским установама двеју земаља у оквиру одређених програма, као и њихово учешће у краткорочним истраживачким програмима, размену образовног материјала, организовање заједничких радионица, конференција и семинара, узајамне универзитетске посете и остале модалитете око којих се Стране могу сложити.

Члан 3.

Програми заједничких диплома

Стране ће подстицати оснивање, имплементацију и развој студијских програма за стицање заједничких диплома на основном академском, мастер и докторском нивоу студија између високошколских установа двеју земаља у складу са њиховим законодавствима.

Члан 4.

Стипендисти

У оквиру њихових законодавстава, Стране могу слати и примати несвршене и дипломиране студенте на студирање у њиховим високообразовним установама у складу са модалитетима које је потребно да Стране усагласе.

Члан 5.

Признавање диплома

Стране ће консултовати релевантне законе у погледу признавања звања и диплома које издају акредитоване високообразовне установе двеју Страна у оквиру њихових законодавстава, и разменити неопходне иноформације које се односе на ову тему.

Члан 6.

Ограничења

Сарадња предвиђена овим меморандумом о разумевању ограничена је на национално законодавство. Стране ће функционисати у оквиру својих буџетских средстава, осим уколико није другачије договорено по питању одређених пројеката.

Члан 7.

Радни однос

Наставно особље ангажовано од стране сваке Стране ради спровођења активности сарадње остаће у радном односу у својој матичној установи, тиме не заснивајући икакве радне односе са другим установама које при том неће бити сматране заменским или заједничким послодавцем.

Члан 8.

Интелектуална својина

Обезбедиће се адекватне и ефикасне мере заштите као и правичну дистрибуцију права интелектуалне својине која може произаћи из истраживачких активности развијених у оквиру овог меморандума о разумевању.

Заштита права интелектуалне својине спроводиће се у складу са националним законодавствима Србије и Турске, и у складу са међународним споразумима који су на снази између двеју земаља и онима у којима је свака земља потписница.

Члан 9.

Трајање

Овај меморандум о разумевању ступиће на снагу на дан његовог потписивања и важиће у периоду од 5 (пет) година, који ће се аутоматски продужити у истом трајању осим уколико једна од Страна писменим путем не обавести другу Страну о својој жељи да га оконча.

Члан 10.

Измене и допуне

Овај меморандум о разумевању може се изменити и допунити у било ком тренутку на основу узајамне сагласности двеју Страна.

Члан 11.

Окончање

Овај меморандум о разумевању може бити окончан:

а) На основу узајамне сагласности Страна, која треба да садржи и сагласност о датуму престанка важења Меморандума о разумевању;

б) Отказом једне од Страна, достављањем писаног обавештења, у ком случају Меморандум о разумевању престаје да важи по протеку шездесет (60) дана од дана пријема таквог обавештења од стране друге Стране.

У случају окончања овог меморандума о разумевању из било којег разлога, Стране се обавезују да до краја спроведу активности које се тичу студената и академског особља који могу бити на академском боравку на дан окончања, све док се не заврше њихови студијски програми.

Члан 12.

Решавање спорова

Сви спорови који могу произаћи из тумачења, имплементације, измена и допуна овог меморандума и ефекти који могу произаћи из овог меморандума о разумевању биће решени на пријатељски начин уз узајамне консултације и разговор између Страна.

Сачињено 18. јула 2019. у два (2) истоветна примерка, сваки на српском, турском и енглеском језику, при чему су сва три текста подједнако аутентична. У случају било каквог одступања у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За Министарство просвете,

науке и технолошког
развоја

Републике Србије

Младен Шарчевић, с.р.

министар

За Савет за високо
образовање

Републике Турске

проф. др М.А. Јекта Сарач, с.р.

председник

SIRBİSTAN CUMHURİYETİ EĞİTİM, BİLİM VE TEKNOLOJİK KALKINMA BAKANLIĞI

İLE

TÜRKİYE CUMHURİYETİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU

ARASINDA

YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK

MUTABAKAT ZAPTI

Bundan böyle “Taraflar” olarak anılacak olan Sırbistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu,

Yükseköğretim alanındaki işbirliklerini geliştirmek amacıyla; her iki ülkenin halkları arasında karşılıklı anlayış ve saygıyı artırma ve tüm ortak ilgi alanlarında işbirliğini kuvvetlendirme isteğiyle,

Aşağıdaki konularda mutabık kalmışlardır:

Madde 1

Amaç

İşbu Mutabakat Zaptının amacı, Tarafların yükseköğretim düzeyinde işbirliği tesis etmeleri için kurumsal çerçeveyi oluşturmak ve her iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında akademik ve bilimsel alanlarda değişimler gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

Madde 2

İşbirliği Alanları

Birinci maddede belirtilen amacın yerine getirilmesi için Taraflar; belirli programlarda iki ülkenin yükseköğretim kurumları arasında öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim ile staj hareketliliğini, kısa süreli araştırma programlarına katılımını, eğitim materyallerinin değişimini, ortak çalıştaylar, konferanslar ve seminerler düzenlenmesini, karşılıklı üniversite ziyaretleri yapılmasını ve Tarafların mutabık kalacağı diğer her türlü yöntemi destekleyeceklerdir.

Madde 3

Ortak Diploma Programları

Taraflar her iki ülkedeki yükseköğretim kurumları arasında, mevzuat hükümlerine uygun olarak lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak diploma eğitim programlarının açılmasını, uygulanmasını ve geliştirilmesini teşvik edeceklerdir.

Madde 4

Burslu Öğrenciler

Taraflar mutabık kalınan yöntemlerle, ülkelerindeki mevzuat çerçevesinde birbirlerinin yükseköğretim kurumlarına lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde öğrenci gönderebilecekler ve kabul edeceklerdir.

Madde 5

Tanınma

Taraflar, her iki Tarafın tanıdığı yükseköğretim kurumları tarafından verilen derece ve diplomaların tanınmasına yönelik işlemlerde mevzuat hükümleri çerçevesinde birbirlerine yol gösterecekler ve bu alanda gerekli bilgi değişiminde bulunacaklardır.

Madde 6

Sınırlamalar

İşbu Mutabakat Zaptında öngörülen işbirliği, Tarafların ülkelerindeki mevzuat ile sınırlıdır. Taraflar belirli projeler için aksini kararlaştırmadıkça bütçe kaynakları çerçevesinde hareket edeceklerdir.

Madde 7

İstihdam

İşbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Tarafların her birince atanan personel, görev yapmakta olduğu kurumda istihdam edilmeye devam edecek; faaliyet yürüttüğü diğer kurumlarla yedek veya ortak çalışan olarak sayılmayacak şekilde hiçbir şekilde iş akdi kurulmamış olacaktır.

Madde 8

Fikri Mülkiyet

Bu Mutabakat Zaptı çerçevesinde gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan fikri mülkiyet haklarının adil dağılımı gibi etkin ve uygun koruma tedbirleri alınacaktır.

Fikri mülkiyet hakları, Sırbistan ve Türkiye’nin kendi mevzuatlarına uygun olarak ve her bir ülkenin taraf olduğu veya her iki ülke arasında yürürlükte olan uluslararası anlaşmalara uygun olarak koruma altına alınacaktır.

Madde 9

Süre

İşbu Mutabakat Zaptı, imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girecektir ve beş (5) yıllık bir süre için geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi birinin bu Mutabakat Zaptına son verme iradesini yazılı olarak bildirmediği müddetçe, kendiliğinden aynı süre için uzayacaktır.

Madde 10

Değişiklikler

İşbu Mutabakat Zaptının hükümleri Tarafların karşılıklı rızası üzerine her zaman değiştirilebilir.

Madde 11

Sona Erme

İşbu Mutabakat Zaptı,

a. Tarafların karşılıklı rızasıyla, Mutabakat Zaptının geçerliliğinin sona ereceği tarihi bildiren yazılı bir ihtar gönderilmesi üzerine sona erdirilebilir.

b. Taraflardan birinin yazılı bir ihtar ile sona erdirme niyetini bildirmesi üzerine, söz konusu ihtarın karşı Tarafça alınmasından altmış (60) gün sonra Mutabakat Zaptı sona erdirilir.

Herhangi bir sebeple bu Mutabakat Zaptına son verilmesi durumunda Taraflar, bu tarih itibariyle öğrenci ve öğretim elemanlarının ilgili faaliyetlerinin öngörülen tamamlanma tarihine kadar sürdürmelerine izin vereceklerdir.

Madde 12

Anlaşmazlıkların Çözü

Bu Mutabakat Zaptının yorumlanması, geliştirilmesi, değiştirilmesi, son verilmesi ve sonuçları hakkında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, Taraflar arasında karşılıklı müzakere ve görüşmeler yoluyla dostane şekilde çözümlenecektir.

İşbu Mutabakat Zaptı ……….’da 18/07/2019 tarihinde, Sırpça, Türkçe ve İngilizce dillerinde ikişer orijinal nüsha halinde ve bütün metinler eşit derecede geçerli olmak üzere imzalanmıştır. Yorum farklılıkları olması halinde, İngilizce metin esas alınacaktır.

Sırbistan Cumhuriyeti

Eğitim, Bilim ve Teknolojik Kalkınma Bakanlığı adına

Mladen Sarcevic

Bakan

Türkiye Cumhuriyeti

Yükseköğretim Kurulu

adına

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç

Başkan

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR COOPERATION IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION

BETWEEN

THE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

AND

THE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF TURKEY

The Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia and the Council of Higher Education of the Republic of Turkey (hereinafter referred to as the “Parties”);

For the purpose of consolidating their cooperation in the field of higher education, in the spirit of enhancing mutual understanding and respect for the people of both countries and strengthening their bilateral relations;

Parties have agreed to the following:

Article 1
Aim

The present Memorandum of Understanding aims to establish the institutional framework for the Parties in order to organize academic and scientific exchanges between the higher education institutions of both countries.

Article 2
Areas of Cooperation

In order to achieve the goal stated in the Article 1, the Parties shall support educational and internship mobility of the students and academic staff at higher education institutions of two countries under specific programmes and their participation in short term research programmes, exchange of educational materials, organization of joint workshops, conferences and seminars, mutual university visits and other modalities that the Parties may agree upon.

Article 3
Joint Diplomas Programmes

The Parties shall encourage the establishment, implementation and development of joint diploma study programmes at bachelor, master and doctorate levels between the higher education institutions of both countries in accordance with their legislation.

Article 4
Scholarship Students

Within the framework of their legislation, the Parties may send and accept undergraduate and graduate students to study at their higher education institutions under modalities to be agreed upon by the Parties.

Article 5
Recognition

The Parties shall consult the relevant acts towards recognizing degrees and diplomas issued by recognized higher education institutions of both countries within the framework of their legislation and exchange necessary information on this subject.

Article 6
Limitations

The collaboration envisaged in this Memorandum of Understanding is limited to the national legislation. The Parties will be operating under their budgetary resources, unless agreed otherwise on specific projects.

Article 7
Employment relationship

Teaching staff engaged by each Party for the purpose of implementing the cooperation activities shall remain employed in their home institution, thus not creating any employment relationships with other institutions which shall not be regarded as substitute or joint employers.

Article 8
Intellectual property

Adequate and effective protection measures as well as fair distribution of intellectual property rights which may result from the research activities developed within the framework of this Memorandum of Understanding shall be ensured.

The protection of the intellectual property rights shall be enforced in accordance with the national legislations of Serbia and Turkey, and complying with the international agreements in force between both countries and those to which each country is signatory.

Article 9
Duration

The present Memorandum of Understanding shall become effective on the date on which is has been signed and shall be in force for a period of five (5) years, which shall be automatically renewed for the same period unless one of the Parties notifies their wish to terminate it in writing.

Article 10
Amendments

The present Memorandum of Understanding may be amended any time by mutual consent of the Parties.

Article 11
Termination

This Memorandum of Understanding may be terminated:

a. On the basis of mutual consent of the Parties, which should include an agreement on the date of the termination of the validity of the Memorandum of Understanding;

b. By cancellation of one of the Parties, by giving written notice, in which case the Memorandum of Understanding shall cease to apply after a period of sixty (60) days from the date of receipt of such notification by the other Party.

In the case of the present Memorandum of Understanding being terminated for any reason, the Parties commit themselves to finish the activities regarding students and academic staff who may be doing an academic stay on the termination date, until they have finished their respective study programmes.

Article 12
Settlement of Disputes

Any disputes arising from the interpretation, implementation, amendments and effects which may derive from the present Memorandum of Understanding shall be settled amicably by mutual consultation and dialogue between the Parties.

Done in……………………. on …18.07.2019 in two (2) original copies in Serbian, Turkish and English languages, all being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Ministry of Education, Science

and Technological Development

of the Republic of Serbia

Mladen Šarčević

Minister

For the Council of Higher Education

of the Republic of Turkey

Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç

President