Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генералне управе царинa Народне Републике Кине о сарадњи у области биљног карантина

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 10 од 6. септембра 2019.

У циљу делотворног спречавања уласка и ширења штетних организама и епидемијских болести биља на територију државе једне од потписница, са територије државе друге потписнице, штитећи производњу у пољопривреди и шумарству, охрабрени заједничком вољом да унапреде и ојачају билатералну размену и сарадњу у области биљног карантина, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Генерална управа царина Народне Републике Кине (у даљем тексту: Потписнице), након консултација, договориле су се о следећем:

Члан 1 – Опште одредбе

1. Потписнице намеравају да ојачају и унапреде билатералну сарадњу у области биљног карантина.

2. Активности у оквиру овог меморандума о разумевању ће бити у складу са важећим законима и прописима државе сваке од Потписница, не доводећи у питање права и обавезе у оквиру међународних споразума које су потписале њихове државе.

Члан 2 – Садржај и начин сарадње

У оквиру овог меморандума о разумевању Потписнице се обавезују да ће сарађивати у следећим областима:

1. Размена искустава у спровођењу санитарних и фитосанитарних мера Светске трговинске организације (Споразум СТО о примени санитарних и фитосанитарних мера) и информација за потребе сарадње са релевантним међународним организацијама као што је Међународна конвенција о заштити биља (International Plant Protection Convention, IPPC).

2. Размена информација о биљном карантину, законима, прописима, стандардима, другим мерама у области биљног карантина, списку карантинских штетних организама, као и о посебним подручјима без карантинских штетних организама.

3. Размена посета, технологија, експертиза и одржавање заједничких семинара и курсева у области биљног карантина.

4. Побољшање комуникације између релевантних институција две земље и успостављање система за обавештавање.

5. Вршење заједничких истраживања у области биљног карантина.

6. Успостављање механизма упозорења за биљни карантин уз помоћ којег се међусобно благовремено обавештавају о учесталости/појави штетних организама и болести на територији њихових држава.

7. Улагање свих напора у предузимању одговарајућих мера за брзо решавање насталих питања која утичу на билатералну трговину, путем консултација, осигуравајући сигурност, како научну тако и разумну, без ометања трговине.

Члан 3 – Спровођење

1. Радне групе се могу формирати у складу са овим меморандумом када Потписнице заједнички сматрају да је то неопходно.

2. Ове радне групе ће бити одговорне за одређене размене и активности у области биљног карантина, укључујући планирање, спровођење, праћење и сарадњу.

3. Правовремени састанци консултативног механизма или радних група ће се одржавати по потреби, у циљу решавања важних питања која произлазе из билатералне сарадње, у циљу координације или решавања питања контроле и карантина од заједничког интереса или интереса било које стране, кроз дијалог и консултације. О датуму, месту, поступку и дневном реду састанка одлучује се међусобним консултацијама.

4. Стручне службе надлежне за извршење и координацију овог меморандума о разумевању су:

– У Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за заштиту биља.

– У Генералној управи царина Народне Републике Кине – Одељење за карантин животиња и биља;

Члан 4 – Финансијски аранжмани

Трошкови који се односе на примену овог меморандума о разумевању дефинисаће се у складу са расположивим финансијским средствима Потписница, правним актима који регулишу организацију и структуру Потписница, као и законима и прописима сваке од држава Потписница.

Члан 5 – Решавање спорова

Свако питање које се односи на тумачење, спровођење и/или примену овог меморандума о разумевању биће решено пријатељским консултацијама између Потписница.

Члан 6 – Измене

Овај меморандум о разумевању се може изменити у било ком тренутку, уз обострану писану сагласност Потписница.

Члан 7 – Коначне одредбе

1. Овај меморандум о разумевању ступа на снагу даном потписивања и закључује се на пет година.

2. Овај меморандум о разумевању ће се аутоматски продужити за још један период од пет година, осим ако било која од Потписница не затражи прекид, обавештавањем друге стране о томе у писаној форми, шест месеци пре датума истека.

Потписано у Пекингу дана 31. јула 2019. године, у два примерка, сваки на српском, кинеском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако важећи. У случају разлика у тумачењу, текст на енглеском језику је меродаван.

За

Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде

Републике Србије

Брaнислав Недимовић, с.р.

министар пољопривреде,

шумарства и водопривреде

За

Генералну управу царина

Народне Републике Кине

Ванг Линђун, с.р.

заменик министра

Генералне управе царине

НР Кине

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF AGRICULTURE, FORESTRY AND WATER MANAGEMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
AND
THE GENERAL ADMINISTRATION OF CUSTOMS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA
ON COOPERATION OF PLANT QUARANTINE

With a view of effectively preventing the entry and spread of pests and epidemic diseases of plants into the territory of the State of one of the signatories from the territory of the State of the other, protecting the production of agriculture, forestry and encouraged by the common will to promote and strengthen bilateral exchange and cooperation in the field of plant quarantine, the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia and the General Administration of Customs of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “Signatories”), after consultation, have reached the following understanding:

Clause 1- General Provisions

1. The Signatories intend to strengthen and promote bilateral cooperation in the field of plant quarantine.

2. The activities under this Memorandum of understanding shall be in accordance with the respective laws and regulations of the State of each Signatory, without prejudice to the rights and obligations pursuant to international agreements signed by their States.

Clause 2- Content and Mode of Cooperation

Within the framework of this Memorandum of understanding, the Signatory’s commit to cooperate in the following areas:

1. Exchange of experience in implementation of the World Trade Organization Sanitary and Phytosanitary Measures (WTO/SPS Sanitary and Phytosanitary Measures agreement) and cooperative information with relevant international organizations such International Plant Protection Convention (IPPC).

2. Communicate information about plant quarantine, laws, regulations, standards, other measures in the field of plant quarantine, a list of their quarantine pests, and also especial pest free areas to each other.

3. Exchange visit, technologies, expertise and conduct joint seminars and training courses in the field of plant quarantine.

4. Strengthen the communication among relevant agencies within the two countries and establish an information notification system.

5. Conduct collaborative research in the field of plant quarantine.

6. Establish an alert mechanism on plant quarantine,that timely notifies each other of the incidence/occurrence of plant pests and diseases within the territory of their States.

7. Make every effort to take appropriate measures to promptly resolve the emerging issues which affect the bilateral trade based on full consultation, assuring security both scientifically and reasonably, whereas not affecting the smooth trade.

Clause 3- Implementation

1. Working groups may be set up under this Memorandum when mutually considered to be necessary by the Signatories.

2. These Working groups will be responsible for the specific exchanges and activities in the field of plant quarantine, including planning, implementation, monitoring and cooperation.

3. Timely meetings of the consultative mechanism or the Working groups shall be held as required to deal with the important matters arising from bilateral cooperation and to coordinate or resolve the inspection and quarantine issues of common concern or interest of any party promptly through dialogue and consultation. The date, place, procedure and agenda of the meeting shall be decided through mutual consultation.

4. The executing and coordinating agencies of this Memorandum of understanding shall be:

For the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia:

Plant Protection Directorate of the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia.

For the General Administration of Customs of the People’s Republic of China:

The Department of Animal and Plant Quarantine under General Administration of Customs of the People’s Republic of China.

Clause 4- Financial Arrangements

All expenses made under this Memorandum are subject to the Signatories’ budget availability and to the laws governing the organization and structure of the Signatories as well as to the laws and regulations of each State.

Clause 5- Settlement of Disputes

Any question relating to the interpretation, implementation and/or application of this Memorandum of Understanding, will be solved through friendly consultation between the Signatories.

Clause 6- Changes

This Memorandum of understanding may be changed at any time by mutual written consent of the Signatories.

Clause 7- Final Provisions

1. This Memorandum of understanding shall come into effect on the date its signature and shall be valid for a period of five years.

2. It shall be automatically extended for another period of five years unless any of the Signatories requests its cessation by notifying the other in writing six months prior to the date of expiration.

Signed in on, 2019, in duplicate, each in Serbian, Chinese and English, all texts being equally valid. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For

the Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management

of the Republic of Serbia

For

the General Administration of Customs

of the People’s Republic of China