Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (у даљем тексту: „Министарство”), Немањина 22–26, Београд, које заступа министар г. Зоран Ђорђевић

по основу закључка Владе бр:

и

Федерална државна буџетска установа високог образовања „Руски државни социјални универзитет” (у даљем тексту – „РДСУ”), правна адреса: 129226, г. Москва Вилхелма Пика бр. 4, обј. 1, који заступа ректор Починок Наталија Борисовна (у даљем тексту заједно: „Стране потписнице”),

закључују овај меморандум о разумевању (у даљем тексту: „Меморандум”) полазећи од међусобне заинтересованости, у жељи да развијају билатералну сарадњу у области образовања у домену социјалне заштите.

Члан 1.

Овим меморандумом дефинише се и регулишу предмет и начин међусобне сарадње у области високог образовања, чији ће развој Стране потписнице подстицати у оквиру својих важећих правних прописа и на принципима узајамности.

Члан 2.

Овим меморандумом Стране потписнице успостављају стратешку сарадњу у области научне и стручне делатности на пољу образовања и науке, социјално-друштвених наука, психолошких наука или педагошких и андрагошких наука, као и у свим другим областима везаним за делатност у оквиру надлежности министарства.

Члан 3.

Циљ сарадње је да се студентима универзитета, који су део образовног система Републике Србије, омогући на наставе студије на РДСУ на смеровима који су дефинисани у члану 2. Меморандума.

Све потребне услове, поступак избора и број студената, услове који се односе на могућност настављања њихових студија, као и све остале елементе који су од важности за реализацију овог меморандума, Стране потписнице ће утврђивати током даље сарадње и регулисати закључивањем допунских меморандума или анекса уз овај меморандум.

Члан 4.

Потписивање овог меморандум не ствара никакве финансијске обавезe за Стране потписнице.

Члан 5.

Овај меморандум ступа на снагу даном потписивања и важи пет (5) година. У случају постојања намере Страна потписница да раскину овај меморандум, о томе се оне морају међусобно обавестити три месеца пре планираног раскида. Све измене и допуне морају се вршити у писаном облику и морају их потписати Стране потписнице. Одговарајући анекси представљају саставне делове овог меморандума.

Члан 6.

Све евентуалне спорове везане за овај меморандум или његову реализацију Стране потписнице ће решавати мирним путем.

Члан 7.

Овај меморандум је састављен у четири истоветна примерка, два на српском и два на руском језику, од којих сваки има подједнаку правну снагу, по један за сваку Страну потписницу.

Потписано у Београду, 3. октобра 2019. године.

Mинистар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,

Зоран Ђорђевић, с.р.

Ректор Руског државног социјалног универзитета,

Починок Наталија Борисовна, с.р.