Zakon

МЕМОРАНДУМ

о узајамном разумевању о сарадњи у области социјалне и породичне заштите између Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарства за породицу, рад и социјалне услуге Републике Турске

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Министарство за породицу, рад и социјалне услуге Републике Турске, у даљем тексту: „Стране”,

потврђујући настојања за јачањем међусобно корисне сарадње у области социјалне и породичне заштите,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.
Области сарадње

Стране, изражавају намеру да сарађују и спроводе заједничке активности у следећим областима:

1) унапређење услуга социјалне заштите;

2) унапређење компетенција стручних радника;

3) подршка породици, деци и младима;

4) подршка установама социјалне заштите.

Члан 2.
Облици сарадње

Стране, остварују сарадњу у следећим облицима:

1) разменом информација и документације;

2) експертским консултацијама и саветовањима;

3) састанцима и конференцијама;

4) студијским посетама.

Члан 3.
Координација сарадње

Општу координацију сарадње у оквиру реализације овог меморандума о разумевању вршиће Сектор за међународну сарадњу, европске интеграције и пројекте Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије и Генерални директорат за спољне односе Министарства за породицу, рад и социјалне услуге Републике Турске.

Члан 4.
Спровођење и праћење

1) Стране, ће успоставити Заједничку радну комисију ради спровођења одредаба овог меморандума о разумевању и праћења његовог спровођења.

2) Пре сваког састанка Заједничке радне комисије, Стране, ће путем званичних канала утврдити дневни ред састанка из области из члана 1. Стране ће утврдити чланове Заједничке радне комисије у складу са дневним редом и другу Страну о истим обавестити званичним путем.

3) Заједничка радна комисија ће одржавати редовне састанке наизменично у обе земље на дане о којима ће се одлучивати кроз комуникацију званичним путем.

Члан 5.
Акциони план

Заједничка радна комисија ће израдити Акциони план по питању облика сарадње назначених у члану 2. у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог меморандума о разумевању. Акциони план ће покрити области сарадње, активности које треба да се спроведу, као и локације и трајање ових активности.

Члан 6.
Трошкови и издаци

Свака Страна ће самостално сносити трошкове своје делегације у погледу хране, смештаја, путних и других евентуалних трошкова неопходних за активности које ће се спроводити у оквиру овог меморандума о разумевању у складу са расположивим финансијама.

Члан 7.
Измене

Овај меморандум о разумевању може се изменити у било ком тренутку међусобним пристанком Страна у писаној форми. Измене ће ступити на снагу у складу са процедурама прописаним у ставу 1. члана 8. овог меморандума о разумевању.

Члан 8.
Завршне одредбе

1) Овај меморандум о разумевању ће ступити на снагу даном потписивања и важиће неодређено време.

2) Свака од Страна, имаће право да откаже примену овог меморандума о разумевању слањем писаног обавештења другој Страни. У том случају, овај меморандум о разумевању ће бити отказан чим истекне шест (6) месеци од када друга Страна прими обавештење.

3) Овај меморандум о разумевању се закључује с намером да се унапреди сарадња између Страна, и не представља међународни споразум који је обавезујући за државе Страна по међународном праву. Ниједна одредба овог меморандума о разумевању не тумачи се као стварање законских права или обавеза за државе Страна.

4) Сви евентуални неспоразуми између Страна, настали у вези са тумачењем или применом одредаба овог меморандума о разумевању, решаваће се путем консултација или билатералних преговора експерата Страна.

Потписано у Београду, 7. октобра 2019. године у по два оригинална примерка, сваки на српском, турском и енглеском језику, при чему сви текстови имају једнаку важност. У случају различитог тумачења овог меморандума, меродаван ће бити текст на енглеском језику.

За Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије

Зоран Ђорђевић, с.р.

министар

За Министарство за породицу, рад и социјалне услуге Републике Турске

Мевлут Чавушоглу, с.р.

министар