Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републике о сарадњи у областима омладине и спорта

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

Министарство омладине и спорта Републике Србије и Министарство просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републике (у даљем тексту: „Учеснице”),

Вођене заједничком жељом да унапреде билатералне односе и сарадњу у областима омладине и спорта;

Ради јачања и развијања пријатељских односа кроз спорт и омладину, у складу са националним законодавством Учесница,

У складу са Споразумом о сарадњи у области образовања, културе и спорта између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике, закљученим у Београду, 30. јануара 1996. године,

Договориле су следеће:

Члан 1.

Учеснице ће сарађивати у областима омладине и спорта у оквиру својих надлежности и овлашћења, при чему је приоритет размена знања и искуства у:

– институционалној сарадњи;

– области науке и технологије примењене у спорту;

– спортској медицини;

– борби против негативних појава у спорту;

– организацији спортских догађаја;

– даљој обуци спортских стручњака и стручњака у спорту;

– програмима подршке особама са инвалидитетом;

– заштити младих спортиста;

– учешћу жена у спорту;

– спортској инфраструктури;

– спортском и омладинском туризму;

– омладинској политици, пројектима и програмима.

Члан 2.

Учеснице су сагласне да ће:

– прикупљати информације и размењивати ставове у областима омладине и спорта кроз консултовање о темама од заједничког интереса;

– размењивати искуства у правној регулативи у областима омладине и спорта и примера добре праксе;

– пружати информације о стеченом искуству у планирању, изградњи, одржавању и коришћењу великих спортских комплекса;

– размењивати информације које се тичу питања у областима омладине и спорта од заједничког интереса;

– размењивати информације о семинарима, конференцијама и другим манифестацијама у областима омладине и спорта које се могу одржавати у једној од Учесница;

– подржавати размену активности преко националних спортских удружења и спортских организација и омладинских организација;

– размењивати искуства и знања у области спречавања негативних појава у спорту и примера добре праксе (програми едукације и превенције);

– охрабривати размену и сарадњу између спортских стручњака у спорту у области спорта за све, спортске медицине и физичке културе, као и размену стручњака у области омладине које предложи свака од Учесница.

Члан 3.

Ради примене овог меморандума, Учеснице ће подстицати одржавање састанака представника, размену писама или других инструмената сарадње.

Учеснице ће тежити размени посета како би се ојачала сарадња у области спорта и омладине, повезивањем представника државних институција ради присуствовања састанцима и приредбама које организује једна од Учесница, с циљем размене искуства у спорту и омладини и унапређења развоја сектора спорта у свакој од Учесница.

Члан 4.

Све активности обухваћене овим меморандумом финансираће се сходно доступним изворима финансирања Учесника и у складу с њиховим законима.

Члан 5.

Меморандум може бити измењен и/или допуњен међусобним договором између Учесница наведеним у посебним Анексима, који би били саставни део овог меморандума. Измене и допуне ступају на снагу чином потписивања.

Члан 6.

Овај меморандум неће утицати на било који други споразум или договоре закључене између Учесника.

Члан 7.

Овај меморандум ће ступити на снагу даном потписивања. Остаће на снази током периода од четири (4) године и након тога ће аутоматски бити обновљен за период од још четири (4) године.

Свако од Учесника може раскинути овај меморандум у било које време достављањем писменог обавештења о својим намерама о раскиду другој Учесници шест (6) месеци унапред.

У ПОТВРДУ ТОГА, доле потписани, који су прописно овлашћени од стране својих Влада, потписали су овај меморандум у два оригинална примерка, на српском, словачком и енглеском језику при чему су сви текстови једнако веродостојни. У случају неслагања у тумачењу одредби овог меморандума биће меродаван текст на енглеском језику.

ПОТПИСАН у Београду дана 9. октобра 2019. године

У име Министарства омладине и спортa Републике Србије

Вања Удовичић, с.р.

министар

У име Министарства просвете, науке, истраживања и спорта

Словачке Републике

Петар Крајњак, с.р.

државни секретар

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF SERBIA
AND
THE MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, RESEARCH AND SPORT
OF THE SLOVAK REPUBLIC
ON COOPERATION IN THE FIELDS OF YOUTH AND SPORTS

Through the present Memorandum, the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia and the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic (hereinafter referred to as “Participants”),

Willing to enhance bilateral relations and cooperation in the fields of youth and sports,

In order to strengthen and develop friendly relations through sports and youth with adherence to the national legislations of both countries,

In accordance with the Co-operation Agreement in the Area of Education, Culture and Sport between the Government of the Federal Republic of Yugoslavia and the Government of Slovak Republic, signed in Belgrade on 30 January 1996,

Have agreed as follows:

Article 1

The Participants will cooperate in the fields of youth and sports within the framework of their respective powers and competence, by fostering as a priority the exchange of expertise in:

a) Institutional cooperation.

b) The field of science and technology applied to sports.

c) Sports medicine.

d) The fight against negative phenomena in sports.

e) The organization of sports events.

f) The further training of sports professionals and experts in sports.

g) Programs for the support and encouragement of sports for disabled.

h) The protection of young practitioners of sports.

i) The field of the women and sports.

j) Sports infrastructure.

k) Sports and youth tourism.

l) Youth policy, projects and programs.

Article 2

In this spirit of cooperation, the Participants hereby agree:

a) To collect information and exchange points of view in the fields of youth and sports through consultations on questions of mutual interest.

b) To exchange experience in legal regulations in the fields of youth and sports and good practice examples.

c) To provide information on the experience obtained in planning, construction, maintenance and use of large sports complexes.

d) To exchange information related to issues in the areas of youth and sports of common interests.

e) To provide information on seminars, conferences and other meetings in youth and sports that may be held in each country.

f) To support the interchange of activities through the various national sports associations and sport organizations and youth organizations.

g) To exchange experience and knowledge in the field of fighting against negative phenomena in sports and good practice examples (education and prevention programs).

h) To encourage the exchange and cooperation between sports experts in sports in the field of sports for all, sports medicine and physical culture, as well as the exchange of experts in the field of youth proposed by the Participants.

Article 3

In order to implement this Memorandum, Participants shall encourage holding of meetings of representatives, exchange of letters, or other instruments of cooperation.

Participants shall strive to exchange visits in order to strengthen cooperation in the field of sports and youth by linking the representatives of national institutions from two countries to be present at meetings and competitions organized by the Participants with the aim to exchange experience in the field of sports and youth and to enhance development of the sector for sports in two countries.

Article 4

All the activities under this Memorandum will be subject to the availability of budget resources of Participants pursuant the national laws of Participants.

Article 5

The Memorandum may be amended by mutual agreement of the Participants stated in the specific Annexes, which would become the integral part of this Memorandum. Such amendment will enter into operation upon its signature.

Article 6

This Memorandum will not affect any other agreements or arrangements concluded between Participants.

Article 7

This Memorandum will enter into force from the day of its signing. It will remain into force for a period of four (4) years and will thereafter, automatically be renewed for a further four (4) years period.

Each Participants may terminate this Memorandum at any time by providing written notice of its intention to terminate to the other Participant Party six (6) months in advance.

IN WITNESS WHEREOFF, the undersigned, being duly authorized by their respective governments, have signed this Memorandum in two original copies, in the Serbian, Slovak and English language all texts being equally authentic. In case of any inconsistency, the English version shall prevail.

SIGNED at…………………………on…….………………..

On behalf of the Ministry of Youth and Sports of the Republic of Serbia

On behalf of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic

MEMORANDUM O POROZUMENÍ
MEDZI
MINISTERSTVOM MLÁDEŽE A ŠPORTU
SRBSKEJ REPUBLIKY
A
MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, V
ÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
O SPOLUPRÁCI
V OBLASTIACH MLÁDEŽE A ŠPORTU

Ministerstvo mládeže a športu Srbskej republiky a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „účastníci“),

spoločne si želajúc rozvoj a posilnenie bilaterálnych vzťahov a spolupráce v oblastiach mládeže a športu;

s cieľom posilnenia a rozvíjania priateľských vzťahov prostredníctvom športu a mládeže, v súlade s právnym poriadkom obidvoch krajín;

v súlade s Dohodou o spolupráci v oblastiach vzdelávania, kultúry a športu medzi Zväzovou Republikou Juhosláviou a Vládou Slovenskej republiky, podpísanou v Belehrade, 30. januára 1996,

sa dohodli takto:

Článok 1

Účastníci budú spolupracovať v oblastiach mládeže a športu v rámci svojich kompetencií a právomocí, pričom prioritou bude výmena poznatkov a skúseností v oblasti:

a) inštitucionálnej spolupráce,

b) vedy a technológie aplikovanej v športe,

c) športovej medicíny,

d) boja proti negatívnym javom v športe,

e) organizácie športových podujatí,

f) ďalšieho vzdelávania športovcov a športových odborníkov,

g) programov podpory osôb so zdravotným postihnutím,

h) ochrany mladých športovcov,

i) účasti žien v športe,

j) športovej infraštruktúry,

k) športovej a mládežníckej turistiky,

l) mládežníckej politiky, projektov a programov.

Článok 2

Účastníci sa dohodli, že budú

a) sústreďovať informácie a vymieňať názory v oblastiach, ktoré sa týkajú mládeže a športu, prostredníctvom konzultácií o témach spoločného záujmu,

b) vymieňať si skúsenosti v rámci právnych predpisov oboch štátov v oblasti mládeže a športu a príkladov dobrej praxe,

c) poskytovať informácie o nadobudnutých skúsenostiach v plánovaní, výstavbe, údržbe a využívaní veľkých športových komplexov,

d) vymieňať si informácie týkajúce sa otázok v oblastiach mládeže a športu, ktoré sú spoločným záujmom,

e) vymieňať si informácie o seminároch, konferenciách a iných stretnutiach v oblastiach mládeže a športu, ktoré sa môžu konať v štátoch účastníkov,

f) podporovať výmeny aktivít prostredníctvom národných športových zväzov a národných športových organizácií a mládežníckych organizácií,

g) vymieňať si skúsenosti a znalosti v oblasti prevencie negatívnych javov v športe a príklady dobrých skúseností (programy vzdelávania a prevencie),

h) posilňovať výmenu a spoluprácu medzi športovými odborníkmi v jednotlivých športoch, športe pre všetkých, odborníkmi v oblastiach športovej medicíny a telesnej výchovy, ako aj výmenu odborníkov v oblasti mládeže, ktorú navrhne každý z účastníkov.

Článok 3

Za účelom vykonávania tohto Memoranda budú účastníci podporovať účasť zástupcov na stretnutiach, výmenu korešpondencie alebo iných nástrojov spolupráce.

Účastníci sa budú usilovať o uskutočnenie recipročných návštev v prospech posilnenia spolupráce v oblasti športu a mládeže prostredníctvom prepájania štátnych inštitúcií, za účelom účasti ich zástupcov na stretnutiach a podujatiach, ktoré zorganizuje jeden z účastníkov, s cieľom vymeniť si skúseností v oblasti športu a mládeže a zlepšiť rozvoj sektoru športu oboch krajín.

Článok 4

Všetky aktivity, ktoré sú predmetom tohto Memoranda, budú financované na základe dostupných finančných zdrojov účastníkov a v súlade s ich platnými právnymi predpismi.

Článok 5

Toto Memorandum môže byť zmenené a doplnené vzájomnou dohodou účastníkov, ktorá bude upravená v osobitných dodatkoch, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tohto Memoranda. Táto zmena alebo doplnenie nadobudne platnosť dňom jej podpisu.

Článok 6

Toto Memorandum nebude mať vplyv na žiadne iné dohody alebo dohovory uzavreté medzi účastníkmi.

Článok 7

Memorandum nadobudne platnosť v deň jeho podpisu. Ostane v platnosti počas štyroch (4) rokov a následne sa jeho doba platnosti automaticky predĺži na ďalšie štyri (4) roky.

Každý z účastníkov môže kedykoľvek ukončiť toto Memorandum písomným oznámením, ktoré doručí druhému účastníkovi šesť (6) mesiacov vopred.

NA DÔKAZ TOHO podpísaní, riadne splnomocnení svojimi vládami, podpísali toto Memorandum v dvoch origináloch v slovenskom, srbskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielnosti výkladu rozhoduje znenie v anglickom jazyku.

PODPÍSANÉ v ..............................dňa ................................ .

Za

Ministerstvo mládeže a športu

Srbskej republiky

Za

Ministerstvo školstva, vedy,

výskumu a športu

Slovenskej republiky