Zakon

MEMORANDUM

of Understanding on Mutual Cooperation
Between the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, University of Malta

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

The Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Serbia and the Mediterranean Academy of Diplomatic Studies at the University of Malta

(hereinafter referred to as the “two parties”);

Desirous to develop cooperation between the two institutions.

Have agreed to the following:

Article One

The aims of this memorandum:

A) To strengthen cooperation in the areas of information, research activities, and training programs, as well as the exchange of documents, studies, and expertise.

B) The cooperation between the two parties will not be guided by commercial considerations.

Article Two

A) The two parties recognize the need for developing and introducing modern methods in specialists training in: foreign policy, international relations, international law, foreign economic relations, political science and other pertinent subjects.

B) The two parties agree to cooperate in areas related to methods of instruction and research, and to consult each other in matters regarding foreign languages teaching.

C) The two parties agree to inform each other on matters related to teaching techniques, and scientific research along with the exchange of relevant literature, publications, and experts.

D) The two parties agree to exchange invitation of specialists to attend workshops, symposia and conferences.

E) The two parties agree to exchange expertise in areas related to library organization, education and the administration of educational institutions.

F) The two parties will promote meetings and discussion on issues of mutual interest with the participation of ministries, officials, representatives of diplomatic missions and their students and faculty members.

Article Three

The financial aspect of the Memorandum:

The two parties agree that the cost that might be incurred as a result of the implementation of any articles of this memorandum shall be covered by the party concerned.

Article Four

The execution of the memorandum:

A) This memorandum is to be implemented in accordance to laws and regulations that are in effect in the countries of the parties signatories to this memorandum.

B) The memorandum shall enter into force on the day of its signature for a period of three years and will be automatically extended for а subsequent period of one year, unless one of the Parties informs the other in written form of its intention to terminate it no later than three months prior to its termination.

The memorandum has been signed in English in New York on the date 25/9/2019.

In witness to this memorandum of understanding whereof, the parties here affix their signature

FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF SERBIA

H.E. Ivica Dačić

First Deputy Prime Minister and

Minister of Foreign Affairs

of the Republic of Serbia

ON BEHALF OF THE MEDITERRANEAN ACADEMY OF DIPLOMATIC STUDIES, UNIVERSITY OF MALTA

The Hon. Carmelo Abela

Minister for Foreign Affairs and Trade Promotion

of the Republic of Malta

МЕМОРАНДУМ

о разумевању о заједничкој сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Медитеранске академије за дипломатске студије Универзитета на Малти

Дипломатска академија Министарства спољних сполова Републике Србије и Медитеранска академија за дипломатске студије Универзитета на Малти, у даљем у тексту: „две стране”;

У жељи да развијају сарадњу између две институције;

Сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Циљеви овог меморандума су:

А) Јачање сарадње у области информисања, истраживачких активности и програма обуке као и размене докумената, студија и стручних знања.

Б) У остваривању сарадње две стране се неће руководити комерцијалним разлозима.

Члан 2.

А) Две стране препознају потребу за коришћењем и увођењем модерних метода у специјалистичким обукама из области: спољне политике, међународних односа, међународног права, економских односа са иностранством, политичких наука или других релевантних предмета.

Б) Две стране су се сагласиле да сарађују у областима које се односе на методику наставе и истраживања, и да се међусобно консултују по питању наставе страних језика.

В) Две стране су се сагласиле да обавештавају једна другу и о другим питањима која се односе на наставне технике и научно-истраживачки рад као и да врше размену релевантне литературе, публикација и експерата.

Г) Две стране су се сагласиле да размењују позивна писма експертима да учествују у радионицама, симпозијумима и конференцијама.

Д) Две стране су се сагласиле да размењују стручна знања у областима које се односе на организацију библиотека, образовање и управљање образовним институцијама.

Ђ) Две стране су се сагласиле да промовишу одржавање сусрета и дискусија о питањима од заједничког интереса уз учествовање министарстава, званичника, представника дипломатских мисија и њихових студената и факултетског особља.

Члан 3.

Финансијски аспекти Меморандума:

Две стране су се сагласиле да страна о којој је реч сноси трошкове који проистекну из примене било ког члана овог меморандума.

Члан 4.

Спровођење Меморандума:

А) Овај меморандум ће се спроводити у складу са законима и прописима који су на снази у земљама потписницама овог меморандума.

Б) Овај меморандум ступа на снагу на дан његовог потписивања, важи три године и аутоматски се продужава на додатни период од годину дана, осим ако једна од страна не обавести другу, у писменој форми, о својој намери да исти откаже, најкасније три месеца пре његовог истека.

Овај меморандум је закључен на енглеском језику у Њујорку, на дан 25. септембра 2019. године.

У потврду чега, Стране су на исти ставиле свој потпис.

За Mинистарство спољних послова Републике Србије

Њ.Е. Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе и министар спољних послова Републике Србије

За Медитеранску академију за дипломатске студије Универзитета на Малти

Њ.Е. Кармело Абела, с.р.

министар за спољне послове и промоцију трговине Републике Малте