Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства спољних послова Републике Србије и Министарства спољних послова Вишенационалне Државе Боливије о успостављању механизма билатералних консултација

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 12 од 4. новембра 2019.

Министарство спољних послова Републике Србије и Министарство спољних послова Вишенационалне Државе Боливије, даље у тексту: Учесници;

ДЕЛЕЋИ универзалне принципе и вредности Повеље Уједињених нација и препознајући заједничке изазове са којима се суочава међународна заједница у 21. веку;

САГЛАСНИ да миран и конструктивни дијалог представља основу спољне политике обе земље у унапређењу билатералних односа и сарадње у оквиру међународних организација;

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ за јачање веза пријатељства између Републике Србије и Вишенационалне Државе Боливије;

ПРЕПОЗНАЈУЋИ потребу да се успостави практичан и ефикасан механизам за консултације о питањима од заједничког интереса:

Сагласили су се о следећем:

Члан I

Учесници ће се састајати на нивоу помоћника министра спољних послова или других званичника о којима се постигне договор.

Учесници ће консултације одржавати наизменично у Србији и у Боливији у циљу разматрања међусобних билатералних односа и размене мишљења о регионалним и мултилатералним питањима од заједничког интереса.

Члан II

Учесталост, место, термин и дневни ред консултација биће утврђени унапред, дипломатским каналима.

Члан III

На консултацијама Учесници могу на основу обостране сагласности да формирају радне групе или да у њих укључе стручњаке, у зависности од карактера датих питања.

Члан IV

На крају сваке рунде консултација Учесници усаглашавају записник који садржи кратак садржај и закључке са консултација. Учесници могу уз обострану сагласност да припреме заједничку изјаву или саопштење за медије по окончању консултација.

Члан V

Учесници ће подстицати сарадњу између Републике Србије и Вишенационалне Државе Боливије у Уједињеним нацијама и другим међународним организацијама, о питањима од заједничког интереса.

Члан VI

Овим меморандумом о разумевању употпуњује се комуникација која се међу Учесницима одвија постојећим каналима и интензивира дијалог успостављен преко дипломатских канала.

Члан VII

Сви спорови који настану у погледу тумачења или примене овог меморандума о разумевању решаваће се пријатељски, путем консултација између Учесника.

Члан VIII

Овај меморандум о разумевању може се изменити и допунити у сваком тренутку уз писмену међусобну сагласност Учесника.

Члан IX

Овај меморандум о разумевању ступа на снагу на дан потписивања. Сваки од Учесника може да раскине овај меморандум о разумевању у било ком тренутку тако што ће упутити писмено обавештење другом Учеснику шест (6) месеци унапред, дипломатским путем.

Потписано у Њујорку, 25. септембра 2019. године у два оригинална примерка, на српском, шпанском и енглеском језику, при чему су сви текстови једнако веродостојни.

За Министарство спољних послова Републике Србије

Њ.Е. Ивица Дачић, с.р.

Први потпредседник Владе

и Министар спољних послова Републике Србије

За Министарство спољних
послова Вишенационалне Државе Боливијe

Њ.Е. Диего Пари
Родригез,
с.р.

министар спољних послова Вишенационалне Државе Боливије