Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Академије за дипломатске студије „Мохамед Бин Мубарак Ал Калифа” Краљевине Бахреин

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Дипломатска академија Министарства спољних послова Републике Србије

и

Академија за дипломатске студије „Мохамед Бин Мубарак Ал Калифа” Краљевине Бахреин, у даљем тексту „Страна”, у једнини, односно „Стране” у множини,

са жељом да унапређују и развијају узајамну сарадњу између две дипломатске академије, у циљу што бољег образовања и усавршавања дипломатског кадра две земље, као и унапређења истраживачког рада,

сагласиле су се о следећем:

Члан 1.

Стране ће активно међусобно размењивати информације о својим програмима студија, курсевима, семинарима и другим академским активностима које буду организовале.

Члан 2.

Стране ће размењивати информације о развоју и примени нових наставних метода у оквиру наставног плана и програма које реализују дипломатске академије.

Члан 3.

Стране ће, кроз овај МоР, на реципрочној основи остваривати размену професора, предавача, експерата и истраживача, студената у областима од обостраног интереса, а у циљу подизања нивоа њихове професионалне квалификације.

Члан 4.

Стране ће утврдити редовни систем размене периодичних информација о публикацијама, часописима, чланцима, студијама, истраживачким радовима, као и размену публикација које се односе на њихову делатност.

Члан 5.

Стране ће заједно испитати могућност организовања конференција, специјалистичких курсева и семинара о образовању дипломата и државних службеника у области дипломатије и међународних односа, који ће се одвијати наизменично у Београду и Манами.

Члан 6.

Стране ће подстицати спровођење заједничких научних истраживања, пројеката, као и издавање публикација о темама од заједничког интереса, посебно оних које доприносе ширењу и продубљивању знања из билатералних односа две земље.

Члан 7.

Стручњаци једне Стране могу да учествују на конференцијама, симпозијумима и округлим столовима које организује друга страна. Стране ће благовремено обавештавати једна другу о организацији таквих скупова.

Члан 8.

Свака страна сноси трошкове напред наведене сарадње или, ако се стране тако договоре, ово питање се може решити на бази реципроцитета.

Члан 9.

Овај МоР може бити измењен у писаној форми уз обострану сагласност уговорних Страна. Измене ће ступити на снагу даном потписивања обеју Страна.

Члан 10.

Разлике које могу да проистекну у вези са применом или тумачењем овог МоР биће отклоњене пријатељски, путем преговора или консултација између Страна.

Члан 11.

Овај МоР ступа на снагу даном потписивања и важиће три (3) године, а може се прећутно продужавати за исти период, осим у случају да нека од страна обавести ону другу о својој жељи да га прекине, најмање деведесет (90) дана пре његовог истека.

Сачињено у Манами, 18. новембра 2019. године, у два примерка, сваки на српском, арапском и енглеском језику, од којих је сваки подједнако веродостојан. У случају неслагања у тумачењу меродаван је текст на енглеском језику.

За

Дипломатску академију

Министарства спољних послова Републике Србије

Ивица Дачић, с.р.

први потпредседник Владе и министар спољних послова

За

Академију за дипломатске студије „Мохамед Бин Мубарак Ал Калифа” Краљевине Бахреин

Халид бин Ахмед Мохамед
Ал Калифа, с.р.

министра спољних послова