Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању о сарадњи између Дипломатске академије Министарства спољних послова Републике Србије и Дипломатске академије Министарства за спољне послове и мобилност људи Републике Еквадор

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 16 од 27. децембра 2019.

Дипломатска академија Министарства спољних послова Републике Србије и Дипломатска академија Министарства за спољне послове и мобилност људи Републике Еквадор

(у даљем тексту: Стране)

Свесне значаја сарадње,

Препознајући дух сарадње између Страна,

У жељи да промовишу блиску сарадњу Страна у области дипломатске обуке, развоја вештина и капацитета

И препознајући узајамне користи од резултата овог меморандума о разумевању,

Сагласиле су се о следећем:

1. Јачању сарадње у областима дипломатских програма обуке, развоја дипломатских вештина и изградње капацитета.

2. Утврђивању могућности за међусобну сарадњу кроз корисну и дугогодишњу размену.

3. Размени информација и искустава у вези са образовним програмима, дипломатском обуком, курсевима, семинарима и другим активностима дипломатских академија у области стручног усавршавања.

4. Промовисању контаката као и о размени предавача, дипломата, професора, званичника и стручњака.

5. Размени информација и ставова у вези са трендовима и међународним напретком у области обуке и студија дипломатије и њиховим одговарајућим учешћем на међународним састанцима академија и дипломатских школа. Стране ће утврдити могућности сарадње у вези са онлајн курсевима, видео-конференцијама и другим активностима путем технолошке платформе.

6. Стране ће истражити могућност других облика сарадње.

7. Потписивањем овог меморандума трошкови његове имплементације зависиће од редовних буџетских издвајања на годишњем нивоу, у складу са важећим законима.

8. Овај меморандум о разумевању ступа на снагу на дан потписивања и важи три (3) године, уз могућност аутоматског продужења на додатни период од три (3) године, осим ако једна од Страна изрази жељу да га измени или раскине.

Потписано у Београду, 28. новембра 2019. године, у два оригинална примерка на српском, шпанском и енглеском језику, при чему је сваки текст подједнако веродостојан. У случају неслагања у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За

Дипломатску академију Министарства спољних послова Републике Србије

Мирјана Милосављевић, с.р.

директорка Дипломатске академије

За

Дипломатску академију Министарства за спољне послове и мобилност људи Еквадора

Марија дел Кармен Гонзалес Кабал, с.р.

амбасадорка

Републике Еквадор