Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства заштите животне средине Републике Србије и Министарства животне средине и вода Републике Бугарске о сарадњи у области заштите животне средине

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Министарство заштите животне средине Републике Србије и Министарство животне средине и вода Републике Бугарске, у даљем тексту: „Стране”,

Желећи да ојачају своје добре суседске и пријатељске односе и унапреде сарадњу у циљу очувања и заштите природних ресурса,

Потврђујући своју спремност да се додатно унапреди сарадња у области заштите животне средине у циљу јачања сарадње у посебним секторима животне средине, која почива на принципу поверења, узајамног поштовања и поштовања интереса, као и суверенитета обеју Страна и одговарајућих обавеза проистеклих из међународних конвенција,

Узимајући у обзир да је Република Бугарска држава чланица Европске уније (ЕУ) и да је обавезна да примењује европско законодавство у свим политикама које се односе на животну средину и да је Република Србија земља кандидат за чланство у ЕУ,

Узимајући у обзир чињеницу да загађење животне средине има и прекограничне ефекте и да се може успешно решити само у контексту блиске међународне сарадње на билатералном, регионалном и глобалном нивоу,

Потврђујући корист од унапређења и размене знања и искустава по питању заштите животне средине,

Свесне одговорности да се обезбеди очување животне средине за садашње и будуће генерације,

споразумеле су се о следећем:

Члан 1.

Стране ће развијати и јачати сарадњу у области животне средине по принципу остваривања једнаких и обостраних користи.

Члан 2.

Стране ће сарађивати у областима од обостраног интереса као што су:

1. Подржавање процеса европских интеграција Републике Србије:

− усклађивање законодавства у области животне средине са правним тековинама Европске уније,

− стручна помоћ у апсорбовању претприступних фондова Европске уније.

2. Заштита квалитета ваздуха и спречавање загађења,

3. Заштита вода и управљање отпадним водама, укључујући:

− обезбеђивање стручне помоћи и преношење знања у погледу израде стратешко-нормативних докумената у области вода и управљања отпадним водама,

− сарадњу у оквиру ТВИНИНГ пројеката у области управљања отпадним водама и третмана муља.

4. Управљање отпадом, прекогранични транспорт и заштита земљишта, укључујући:

− обезбеђивање стручне помоћи и трансфера знања за пројектовање стратешких регулаторних докумената о управљању отпадом,

− сарадњу у оквиру ТВИНИНГ пројеката у области управљања отпадом, циркуларне економије и ефикасности ресурса.

5. Заштита природе и природних ресурса, укључујући заштиту биодиверзитета, нарочито угрожених животињских и биљних врста и њихових станишта,

6. Заштићена подручја и локације Натура 2000,

7. Израда планова управљања,

8. Образовање у области животне средине,

9. Свеобухватне активности контроле, укључујући опасне хемикалије,

10. Деловање у погледу прекограничног загађења животне средине узрокованог акцидентима, у смислу свих компоненти,

11. Сарадња у спровођењу и испуњавању права и обавеза проистеклих из конвенција чије су обе Стране потписнице,

12. Законодавство у области животне средине,

13. Климатске промене,

14. Размена информација и искустава у спровођењу инспекцијског надзора у области заштите животне средине,

15. и друге области заштите животне средине које обе Стране сматрају од значаја.

Члан 3.

Стране ће сарађивати на клаузулама члана 2. овог меморандума кроз:

1. Организацију заједничких састанака Страна на експертском и званичном нивоу на тему клаузула овог меморандума,

2. Организацију симпозијума, конференција, радионица, консултација и обука о темама од заједничког интереса за обе Стране,

3. Развој и спровођење заједничких пројеката,

4. Размену информација,

5. Потписивање меморандума/декларација о сарадњи у одређеној области како је наведено у члану 2.

Члан 4.

1. Оснива се Заједничка комисија за сарадњу у области животне средине („Комисија”) како би се спровели договори утврђени у овом меморандуму. Комисија се састоји од по пет (5) представника сваке од Страна. Комисијом копредседавају овлашћени представници обеју Страна.

2. Стране обавештавају једна другу о чланству Комисије у року од три (3) месеца од ступања на снагу овог меморандума.

3. Комисија на свом првом састанку усваја свој пословник.

4. Комисија се састаје најмање једном годишње засновано на принципу ротације, наизменично у једној, а затим у другој земљи.

5. Задаци Комисије обухватају:

− испуњење договора утврђених у овом меморандуму,

− развијање и одобравање полугодишњег програма спровођења Меморандума,

− оснивање радних група за спровођење Меморандума и усвајање пословника,

− процену резултата сарадње и одлучивање о другим питањима.

6. На састанцима Комисије води се записник.

Члан 5.

Стране ће у оквиру овог меморандума пружати подршку и подстицати сарадњу у области заштите животне средине између институција, организација и предузећа.

Члан 6.

Овај меморандум неће утицати на права и обавезе Страна које проистичу из претходно закључених међународних уговора.

Члан 7.

Трошкове учешћа експерата на састанцима Комисије сноси Страна која их шаље, осим ако није договорено другачије.

Члан 8.

Сва неслагања између Страна у погледу права и обавеза које проистичу из овог меморандума решавају се преговорима између Страна.

Члан 9.

1. Овај меморандум ступа на снагу на дан пријема другог обавештења којом Стране дипломатским путем обавештавају једна другу да су испуњени захтеви који проистичу из њихових националних законодавстава у погледу ступања на снагу Меморандума.

2. Овај меморандум потписује се на период од пет (5) година и аутоматски се обнавља за наредни период од пет (5) година, осим ако једна од Страна у писаном облику не обавести другу Страну о својој намери да откаже Меморандум, најкасније три (3) месеца пре истека првобитног периода од пет (5) година.

3. Овај меморандум може бити измењен и допуњен у било ком тренутку уз обострану писмену сагласност Страна. Свака измена и допуна ступа на снагу у складу са ставом 1. овог члана и биће сходно уврштена у текст.

4. Не доводећи у питање одредбу става 2. овог члана, одредбе овог меморандума наставиће да се примењују на постојеће пројекте и активности до њиховог завршетка, осим ако се Стране не договоре другачије.

Члан 10.

Ступањем на снагу овог меморандума престаје да важи Меморандум о разумевању о сарадњи у области заштите животне средине, који су Стране потписале 10. октобра 2007. године у Београду.

Потписано у Димитровграду, дана 22. јануара 2019. године, у два истоветна примерка, од којих је сваки на српском, бугарском и енглеском језику, при чему је сваки текст једнако веродостојан. У случају неслагања у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

за Министарство заштите животне средине Републике Србије

Горан Триван, с.р.

министар заштите животне средине Републике Србије

за Министарство животне средине и вода Републике Бугарске

Нено Димов, с.р.

министар животне средине и вода Републике Бугарске

Меморандум за разбирателство между Министерство на защитата на околната среда на Република Сърбия и Министерство на околната среда и водите на Република България за сътрудничество в областта на опазване на околната среда

Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия и Министерството на околната среда и ‚водите на Република България, наричани по-нататък „Страните“,

Изразявайки желанието да укрепят добросъседските и приятелските отношения между двете страни и да насърчат сътрудничеството помежду си с цел съхраняване и опазване на природните ресурси,

Потвърждавайки готовността си да задълбочат сътрудничеството в областта на опазване на околната среда с оглед засилване на сътрудничеството в конкретни сектори на околната среда, на принципите на доверие, взаимно уважение и зачитане на интересите на двете страни и спазване на суверенитета на всяка от страните и съответните задължения, произтичащи от международни конвенции,

Отчитайки, че Република България е страна член на Европейския съюз (ЕС) и е задължена да прилага европейското законодателство във всички политики, отнасящи се до околната среда и че Република Сърбия е кандидат за членство в ЕС,

Отчитайки факта, че замърсяването на околната среда има и трансграничен характер и борбата с него може да бъде успешна само в условия на тясно международно сътрудничество на двустранно, регионално и глобално равнище,

Признавайки ползите от увеличаването и обмена на знания и опит по въпросите от сектора на опазването на околната среда,

Съзнавайки отговорността за осигуряване на безопасна околна среда за настоящите и бъдещите поколения,

се споразумяха за следното:

Член 1

Страните развиват и задълбочават взаимноизгодно и равноправно сътрудничество в областта на опазване и управление на околната среда.

Член 2

Страните ще си сътрудничат в области от взаимен интерес като:

1. Подпомагане на процеса на европейска интеграция на Република Сърбия:

– хармонизиране на законодателството в областта на околната среда с acquis communautaire,

– експертна помощ в усвояването на предприсъединителните фондове на ЕС.

2. Опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването,

3. Опазване на водите и управление на отпадъчните води, включително:

– oсигуряване на експертна помощ и обмен на опит при разработването на стратегически нормативни документи за управление на водите и отпадъчните води,

– сътрудничество в рамките на TWINNING проекти в областта на управление на отпадъчни води и утайки.

4. Управление на отпадъците, трансграничен превоз и опазване на почвите, в т.ч.:

– оказване на експертна подкрепа и предаване на ноу-хау за разработване на стратегически нормативни документи, свързани с управление на отпадъците,

– сътрудничество в рамките на TWINNING проекти в областта на управление на отпадъците, кръгова икономика и ресурсна ефективност.

5. Опазване на природата и природните ресурси, в т.ч. опазване на биологичното разнообразие, особено на застрашените животински и растителни видове и техните местообитания,

6. Защитени територии и защитени зони от Натура 2000,

7. Разработване на планове за управление,

8. Екологично образование,

9. Цялостна контролна дейност, в т.ч. и на опасните химически вещества,

10. Действия при аварийни трансгранични замърсявания на околната среда по всички компоненти,

11. Сътрудничество при изпълнение на правата и задълженията, произтичащи от конвенциите, подписани от двете страни,

12. Екологично законодателство,

13. Изменение на климата,

14. Обмен на информация и опит в осъществяването на инспекции в областта на опазването на околната среда,

15. и други области на опазване на околната среда, които взаимно се считат за подходящи.

Член 3

Страните си сътрудничат по точките, изложени в член 2 на този Меморандум чрез:

1. Организиране на съвместни срещи на ниво експерти и длъжностни лица на страните по точките, включени в този Меморандум,

2. Организиране на симпозиуми, конференции, семинари, консултации и обучения по теми от взаимен интерес на Страните,

3. Разработване и изпълнение на съвместни проекти,

4. Обмен на информация,

5. Сключване на споразумения/декларации за сътрудничество в конкретна област по чл. 2.

Член 4

1. С цел реализацията на договореностите, залегнали в настоящия Меморандум, се създава Смесена комисия за сътрудничество в областта на опазването на околната среда (Комисията). Комисията се състои от по 5 представители от всяка страна. Комисията се председателства едновременно от упълномощени представители на двете страни.

2. В срок от три месеца след влизането в сила на този Меморандум страните се информират взаимно относно състава на Комисията.

3. Комисията следва да приеме процедурни правила за своето функциониране на първото си заседание.

4. Комисията провежда заседания най-малко веднъж годишно, на ротационен принцип във всяка от двете страни последователно.

5. Сред задачите на Комисията са:

– изпълнение на договореностите, залегнали в този Меморандум;

– разработване и приемане на Двугодишна програма за изпълнение на Меморандума;

– създаване на работни групи за реализиране на Меморандума и приемане на процедурни правила за функционирането на работните групи;

– оценяване резултатите от сътрудничеството, както и вземането на други решения.

6. От заседанията на Комисията се изготвят Протоколи.

Член 5

Страните подкрепят и насърчават сътрудничеството в областта на опазване на околната среда между институции, организации и предприятия, осъществявано в рамките на този Меморандум.

Член 6

Този Меморандум по никакъв начин не засяга поетите от Страните права и задължения по други, по-рано сключени, международни споразумения.

Член 7

Разходите на експертите, участващи в заседанията на Комисията, се поемат от изпращащата страна, освен ако не е договорено друго.

Член 8

Разногласията, възникващи между Страните, които се отнасят до правата и задълженията, произтичащи от този Меморандум, се разрешават по пътя на преговори между Страните.

Член 9

1. Този Меморандум влиза в сила от датата на получаване на втората от нотите, с която двете страни взаимно се уведомяват по дипломатически път, че са изпълнени изискванията на националните им законодателства за влизане в сила на Меморандума.

2. Този Меморандум се сключва за срок от пет (5) години и действието му се удължава автоматично за следващ период от пет (5) години, освен ако едната от страните не уведоми писмено другата Страна за намерението си да денонсира Меморандума, но не по-късно от три (3) месеца преди изтичането на съответния период от пет (5) години.

3. Този Меморандум може да бъде изменян и допълван по всяко време при взаимна договореност и писмено съгласие на Страните. Всяко такова изменение влиза в сила по реда на алинея 1 от настоящия член и представлява неделима част от този Меморандум.

4. Независимо от разпоредбите на алинея 2 от настоящия член, разпоредбите на този Меморандум продължават да се прилагат за съществуващите проекти и дейности до тяхното завършване, освен ако не е договорено друго между Страните.

Член 10

След като този Меморандум влезе в сила, Меморандумът за разбирателство за сътрудничество в областта на опазването на околната среда, подписан между Страните на 10 октомври 2007 г. в Белград, престава да бъде валиден.

Подписано в ………………………..……. на …………………. година в два оригинални екземпляра, всеки от които на сръбски, български и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването, меродавен е английският текст.

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗАЩИТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Горан Триван,

Министър на защитата
на околната среда

на Република Сърбия

ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Нено Димов,

Министър на околната
среда и водите

на Република България

Memorandum of Understanding between the Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia and the Ministry of Environment and Water of the Republic of Bulgaria on Cooperation in the Field of Environment Protection

The Ministry of Environmental Protection of the Republic of Serbia and the Ministry of Environment and Water of the Republic of Bulgaria, hereinafter “the Parties”,

Wishing to strengthen their good neighbourly and friendly relations and to promote their cooperation with a view to preserving and protecting natural resources,

Affirming their willingness to further enhance cooperation in the field of environmental protection with a view to strengthening the cooperation in specific environmental sectors based on the principle of trust, mutual esteem and respect of the interests of both Parties, of the sovereignty of each Party and of the respective commitments arising from international conventions,

Taking into account that the Republic of Bulgaria is a Member State of the European Union (EU) and is obliged to apply the European legislation in all policies concerning the environment and that the Republic of Serbia is a candidate country for EU membership,

Taking into consideration the fact that environment pollution has also transboundary effects and can be successfully addressed only in the context of close international cooperation at bilateral, regional and global level,

Acknowledging the benefits of enhancing and exchanging knowledge and experience on environmental protection sector issues,

Aware of the responsibility to ensure environmental safety for present and future generations,

have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall develop and enhance the cooperation in the field of environment on the basis of mutual and equal benefit.

Article 2

The Parties shall cooperate in areas of mutual interest such as:

1. Supporting the process of European integration of the Republic of Serbia:

– Aligning environmental legislation with the acquis communautaire,

– Expert assistance on the absorption of the EU pre-accession funds.

2. Protecting air quality and preventing pollution,

3. Protection of water and management of waste waters, including:

– Providing expert support and transfer of experience for the design of strategic regulatory documents on water and waste water management,

– Cooperation within TWINNING projects in the field of management of waste waters and sludge.

4. Waste management, transboundary transport and soil protection, including:

– Providing expert support and transfer of know-how for the design of strategic regulatory documents on waste management,

Cooperation within TWINNING projects in the field of waste management, circular economy and resource efficiency.

5. Protecting nature and natural resources, including protection of biodiversity, in particular endangered animal and plant species and their habitats,

6. Protected areas and Natura 2000 sites,

7. Developing management plans,

8. Environmental education,

9. Comprehensive control activity, including of hazardous chemicals,

10. Action on accidental transboundary environmental pollution, on all components,

11. Cooperation in the exercise and fulfilment of the rights and obligations ensuing from the conventions signed by both Parties,

12. Environmental legislation,

13. Climate change,

14. Exchange of information and experience in implementation of inspectional supervision in the field of environmental protection,

15. аnd other areas of environmental protection as mutually deemed appropriate.

Article 3

The Parties shall cooperate on the clauses of Article 2 hereof by:

1. Organising joint meetings of the Parties at expert and official level on the clauses of this Memorandum,

2. Organising symposia, conferences, workshops, consultations and trainings on topics of mutual interest to the Parties,

3. Developing and implementing joint projects,

4. Sharing information,

5. Signing agreements/declarations of cooperation in a specific area referred to in Article 2 above.

Article 4

1. A Joint Commission for Environmental Protection Cooperation (“the Commission”) shall be set up in order to implement the arrangements laid down herein. The Commission shall comprise 5 representatives of each of the Parties. The Commission shall be co-chaired by authorised representatives of both Parties.

2. The Parties shall inform each other about the membership of the Commission within three months after this Memorandum takes effect.

3. The Commission shall adopt its rules of procedure at its first meeting.

4. The Commission shall meet at least once a year on a rotating basis, in each one of the two countries successively.

5. The tasks of the Commission shall include:

– fulfilment of the arrangements laid down in this Memorandum,

– developing and approving a Biannual Implementation Programme of the Memorandum,

– setting up working groups to implement the Memorandum and adopting rules of procedure thereof,

– assessing the results of the cooperation and other decision-making.

6. Minutes shall be taken of the Commission’s meetings.

Article 5

The Parties shall support and promote the environmental protection cooperation of institutions, organisations and enterprises within this Memorandum.

Article 6

This Memorandum shall be without prejudice to the rights and obligations of the Parties under other previously concluded international agreements.

Article 7

The costs of experts participating in the Commission’s meetings shall be for the account of the sending Party, unless agreed otherwise.

Article 8

Any disagreements between the Parties regarding the rights and obligations arising from this Memorandum shall be settled by negotiations between the Parties.

Article 9

1. This Memorandum shall take effect on the date of receipt of the second note with which the Parties notify each other through diplomatic channels that the requirements of their respective national legislations as regards the entry into force of the Memorandum are fulfilled.

2. This Memorandum is signed for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for another period of five (5) years, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention to denounce the Memorandum, but not later than three (3) months before the expiration of the initial period of five (5) years.

3. This Memorandum may be amended and supplemented at any time by the mutual agreement of the Parties expressed in writing. Any amendment shall take effect pursuant to paragraph 1 of this article and shall be incorporated herein by reference.

4. Without prejudice to the provision of paragraph 2 of this article, the provisions of this Memorandum shall continue to apply to existing projects and activities until completion of the latter, unless the Parties agree otherwise.

Article 10

Once this Memorandum has entered into force, the Memorandum of Understanding on Cooperation in the Field of Environmental Protection signed between the Parties on 10 October 2007 in Belgrade shall cease to be valid.

Done in ………………………. on ……………………………., in two uniform copies, each one in Serbian, Bulgarian and English language, all texts being equally authentic. In case of difference of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION OF THE REPUBLIC OF SERBIA

Goran Trivan,

Minister of Environmental Protection of

the Republic of Serbia

FOR THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

Neno Dimov,

Minister of Environment and Water of

the Republic of Bulgaria