Zakon

МЕМОРАНДУМ

о разумевању између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарства пољопривреде Републике Либана о сарадњи у области пољопривреде

"Службени гласник РС - Међународни уговори", број 2 од 18. фебруара 2019.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Министарство пољопривреде Републике Либана, у даљем тексту: Уговорне стране,

Поштујући начела равноправности и узајамне користи за обе земље;

Изражавајући жељу да ојачају и развију билатералну сарадњу у области пољопривреде, договорили су се о следећем:

Члан 1.

Уговорне стране ће сарађивати у области пољопривреде у складу са овим меморандумом, као и у складу са националним законодавством обе земље.

Члан 2.

Уговорне стране ће сарађивати у следећим областима:

− развој билатералне трговине пољопривредно-прехрамбеним производима;

− размена информација и резултатa научних истраживања у области пољопривреде;

− научно-истраживачки рад, планирање, обуке и међусобна размена посета научника и стручњака;

− организација заједничких семинара и курсева у различитим областима пољопривреде;

− подстицање улагања приватног сектора у сектор пољопривреде, кроз пољопривредне изложбе, састанке иноватора и заједничка улагања;

− подршка успостављању веза између владиних и невладиних организација;

− сарадња у области законодавног и регулаторног оквира за сектор пољопривреде.

Члан 3.

Сагласно овом меморандуму, Уговорне стране ће размењивати искуства везано за:

– пољопривредне културе (крмно биље, житарице, поврће и воће),

– технологије које се користе у обе земље у области производње семена и садница,

– побољшање локалних сорти,

– ефикасност у употреби пољопривредне механизације,

– законе и правила која регулишу сектор пољопривреде и регулишу увоз пољопривредних производа у обе земље,

– ветеринарство и здравље животиња, укључујући развој сектора рибарства и побољшање технологија производње, риболова и расхлађивања, као и област пчеларства,

– водопривреду, методе наводњавања, као и рационално коришћење водних ресурса,

– органску пољопривреду,

– имплементацију интегрисаног управљања штеточинама,

– побољшање коришћења земљишта, катастар и ђубрење пољопривредног земљишта,

– маркетинг пољопривредних производа.

Члан 4.

У циљу спречавања ширења релевантних болести, Уговорне стране ће примењивати све мере биљног карантина и ветеринарске карантинске мере у обе земље, у складу са међународним нормама.

Члан 5.

Сарадња, у наведеним областима, може бити доступна трећим лицима, уз сагласност обе Уговорне стране.

Сарадња са трећим лицима мора бити у складу са важећим законима и прописима држава Уговорних страна и њиховог ангажовања према међународним споразумима.

Члан 6.

Уговорне стране ће основати Заједничку радну групу. Заједничка радна група је одговорна за тумачење и спровођење овог мeмoрaндумa и за предлагање развојних програма и програма сарадње, и предузимаће неопходне мере за спровођење овог меморандума.

Заседања Заједничке радне групе ћe се организовати периодично у Републици Србији и у Републици Либан.

Свака од Уговорних страна ће сносити трошкове својих представника. Трошкови смештаја техничког особља и стручњака биће покривени од стране земље домаћина, а путни трошкови од стране земље која их шаље.

Члан 7.

Овај меморандум ступа на снагу даном пријема последњег писаног обавештења којим једна од Уговорних страна обавештава другу о завршетку неопходних законских процедура за ступање на снагу овог меморандума.

Овај меморандум ће важити годину дана, осим ако било која Уговорна страна обавести другу страну, шест месеци пре датума истека Меморандума, о својој намери да исти допуни или прекине.

Члан 8.

Меморандум се може мењати и допуњавати уз пристанак обе Уговорне стране, а измене и допуне ће се сматрати саставним делом овог меморандума.

Члан 9.

Раскид овог меморандума не спречава извршење активности и услуга које су почеле, али још нису окончане у тренутку раскида овог меморандума.

Сачињено у два примерка, сваки на српском, арапском и енглеском језику, при чему су сви текстови подједнако аутентични. У случају разлика у тумачењу, меродаван је текст на енглеском језику.

За

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије

Бранислав Недимовић, с.р.

министар пољопривреде,
шумарства и водопривреде

За

Министарство пољопривреде

Републике Либана

Гази Зеаитер, с.р.

министар пољопривреде

Memorandum of Understanding Between The Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management of the Republic of Serbia and the Ministry of Agriculture of The Republic of Lebanon on Agricultural Cooperation

The Ministry of Agriculture Forestry and Water Management of the Republic of Serbia and the Ministry of Agriculture of the Republic of Lebanon, hereinafter referred to as the “Contracting Parties“

Abiding by the principles of equality and mutual benefits for both countries;

And expressing the desire to strengthen and develop bilateral agricultural cooperation,

Have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall cooperate in the field of agriculture according to this Memorandum and in compliance with the legislations of both countries.

Article 2

The Contracting Parties shall conduct cooperation in the following ways:

– Development of bilateral agricultural trade;

– Exchange of agricultural information and results of scientific research;

– Cooperation in the field of scientific research, planning, training and visits exchange among scientists and experts;

– Organization of joint seminars and training courses in the different agricultural fields;

– Encourage the private sector investments in the agricultural sector through agricultural exhibitions, innovators meetings and establishment of joint ventures;

– Supporting the establishment of links between govemmental and nongovemmental organizations;

– Cooperation in the field of legislative and regulatory framework for the agricultural sector.

Article 3

According to this Memorandum, the Contracting Parties shall exchange their experiences in the following areas:

– Agricultural crops (forages. grains, vegetables and fruit trees),

– Technologies used in both countries in seeds and seedlings production,

– Improve the local varieties,

– Efficiency in the use of agricultural mechanization,

– Legislations and rules regulating the agricultural sector and governing agricultural products imported to both countries,

– Animal production and veterinary health including development of fish sector and improving the technologies of production, fishing and refrigeration and also in the field of apiculture,

– Water management, irrigation methods, and the rational use of water resources,

– Organic agriculture,

– Implementation of integrated pest management,

– Improving the use, cadastre and fertilization of agricultural lands,

– Marketing of agricultural products.

Article 4

Both Sides will implement all plant and veterinary quarantine measures in both countries to prevent the spread of relevant diseases with respect to intemational norms.

Article 5

Cooperation, in the above mentioned fields, may be provided to a third party, upon the approval of both Contracting Parties.

Such cooperation with a third party must be in compliance with the current laws and regulations of the Contracting Partiesꞌ countries and their engagements towards international agreements.

Article 6

The Contracting Parties shall establish a Joint Working Group. The Joint Working Group is responsible for explaining and implementing this Memorandum and will suggest development and cooperation programs and take the necessary actions to implement this Memorandum.

The Joint Working Group sessions shall be organized periodically in the Republic of Serbia and in the Republic of Lebanon.

Each of the Contracting Parties shall bear the expenses of its own representatives in the Joint Working Group. The accommodation expenses of technical workers and specialists shall be covered by the host country and travel expenses by the sending country.

Article 7

This Memorandum shall enter into force on the date of the reception of the last notification in virtue of which one of the Contracting Parties notifies the other about the completion of the necessary legal procedures for the entry into force of this Memorandum.

This Memorandum shall remain valid for one year unless either Contracting Party notifies the other, six months before the expiration date of the Memorandum, about its intention of amending or terminating it.

Article 8

Any amendment and supplement may be made to this Memorandum by mutual consent and shall be considered as an integral part thereof.

Article 9

The termination of this Memorandum shall not prevent the execution of activities and services that have begun, but have not been finalized yet at the moment of termination of this Memorandum.

Done in duplicate in ................ on .................. in Serbian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Ministry of Agriculture, Forestry

аnd Water Management of

the Republic of Serbia

Branislav Nedimović

Minister

For the Мinistry of Agriculture of

the Republic of Lebanon

Ghazi Zwaiter

Minister